53 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 4. april ble 53 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er regler om sporbarhet av medisinsk utstyr, som er viktig for pasientsikkerhet.

Ambassadør Atle Leikvoll og nestleder Niels Engelschiøn ved Norges delegasjon til EU under møtet i EØS-komiteen 4. april 2014. Foto: Ruben Angell/EFTA

Sporbarhet av medisinsk utstyr bidrar til å fremme overvåking, markedstilsyn og åpenhet i sektoren og er viktig for pasientsikkerheten. Harmoniserte regler vil forbedre systemet om for melding om svikt i medisinsk utstyr. De vil bedre effektiv tilbaketrekking av utstyr og andre korrigerende tiltak, og vil minske sannsynligheten for feil i helsetjenesten som følge av feil bruk av utstyret.

På møtet i EØS-komiteen ble det innlemmet en rettsakt om energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker samt kombinasjonsløsninger av varmtvannsbereder og solfangersystem.

Det ble også innlemmet to rettsakter som skal bidra til økt trafikksikkerhet. Den ene gjelder informasjonstjenester for sikre og trygge parkeringsplasser for laste- og varebiler på hovedveiene i Europa. Den andre handler om gjøre informasjon om farer raskt tilgjengelig. Eksempler på slike farer er uforutsett glatt veibane, dyr i veibanen, kjøring mot kjøreretning, skred eller flom.

Her kan du lese en omtale av de aktuelle rettsaktene.

På møtet i EØS-komiteen gjorde man også opp status for arbeidet med å redusere antallet utestående rettsakter som skal tas inn EØS-avtalen. Dette arbeidet har pågått over lenger tid, og arbeidet med å redusere antallet fortsetter gjennom ulike tiltak.

Ambassadør Atle Leikvoll orienterte om at EØS/EFTA-landene som et ledd i dette arbeidet vil iverksette nye prosedyrer som innebærer at arbeidet med å innlemme nytt regelverk i EØS-avtalen starter tidligere. Dette vil bidra til å redusere antall utestående rettsakter.

 

Til toppen