56 millioner kroner til utvidet TT-ordning

Samferdselsdepartementet tildeler til sammen 56 millioner kr til de fire fylkene som er omfattet av den statlige, utvidede TT-ordningen.

Beløpene fordeler seg slik:

Aust-Agder fylkeskommune

14 000 000 kr

Møre og Romsdal fylkeskommune

  7 087 000 kr

Nord-Trøndelag fylkeskommune

16 520 000 kr

Østfold fylkeskommune

18 551 250 kr

SUM

56 158 250 kr

Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede – TT-ordningen – er en fylkeskommunal ordning som skal gi et særskilt transporttilbud til dem som på grunn av funksjonsnedsettelse ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. Gjennom den utvidede ordningen løfter staten reisetilbudet for brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, slik at disse får et tilbud om 200 enkeltreiser per år. Ordningen omfatter aktuelle brukere i Aust-Agder, Nord-Trøndelag og Østfold, samt deler av Møre og Romsdal.

I tillegg til denne tildelingen, står det om lag 17,5 millioner kr på budsjettet til nye fylkeskommuner gjennom en utvidelse av ordningen fra 1. juli 2017. Samferdselsdepartementet vil sende invitasjon til fylkeskommunene om å søke på disse midlene.

Til toppen