Agder

6,3 millioner kroner til mobilisering til kompetanseheving i distriktskommuner i Agder

Store deler av næringslivet i distriktene oppgir at de har utfordringer med å rekruttere arbeidskraft med rett kompetanse. Nå får Agder fylkeskommune tilskudd til å sette i gang et 3-årig prosjekt som skal mobilisere bedrifter til etter- og videreutdanning i Agders distriktskommuner.

Gjennom ordningen Kompetansepiloter skal det kartlegges hvilke behov for kompetanseutviklende tiltak små virksomheter i distriktene har, og å koble disse til relevante etter- og videreutdanningstilbud. 

I Agder vil prosjektet rette seg mot næringslivet i distriktskommunene. Piloten skal være et samarbeid mellom ulike virksomheter, utdanningsinstitusjoner og kommuner. Kompetanseforum Agder, som er et åpent nettverksforum for aktører i hele verdikjeden, skal kobles på prosjektet.

– Mangel på arbeidskraft med rett kompetanse er en utfordring som jeg møter på alle mine reiser rundt om i Distrikts-Norge. For å utløse vekstpotensialet i distriktsnæringslivet er det behov for oppdatert kompetanse. Dette må vi finne løsninger på hvis vi skal sikre vekst og bosetting i hele landet. Med kompetansepilotene i øst og vest i Agder ønsker vi bidra til at små bedrifter og kommunene og offentlige virksomheter i regionen har tilgang på kompetent arbeidskraft slik at de er rustet for framtiden, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. 

Små virksomheter i distriktene sliter med å finne fram til relevante utdannings- og kompetansetilbud. Mange har også lange avstander til utdanningsinstitusjonene. Hva slags kompetanse hver enkelt bedrift trenger, varierer mellom regioner og næringer. Dette kan være alt fra spisskompetanse i sjømatnæringen, til mer generell videreutdanning innenfor områder som digitalisering eller språk. Dette er bakgrunnen for ordningen Kompetansepiloter, og målgruppen for pilotprosjektene er offentlige og private virksomheter med særlig vekt på små bedrifter.

– Dette arbeidet vil gi oss ny kunnskap om hvilke konkrete kompetansebehov bedriftene rundt om i Distrikts-Norge har, og hvordan fylkeskommunene og kompetanse- og utdanningsinstitusjonene kan bidra til å løse disse utfordringene. Jeg ser frem til å følge med på erfaringene og resultatene fra pilotene, sier Helleland.

Kompetanse Norge forvalter ordningen på vegne av Kommunal- moderniseringsdepartementet, og skal bidra med tett faglig oppfølging. Ordningen går over tre år og har et samlet budsjett på 44 millioner kroner i tillegg til regional medfinansiering på over 22 millioner kroner. 

Mer informasjon om de enkelte prosjektene finnes på nettsiden til Kompetanse Norge

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00