6,8 millioner til genetiske ressurser i jord- og skogbruket

Landbruksdirektoratet har bevilget drøyt 6,8 millioner kroner til 41 prosjekt i 2017. Tilskuddene går til tiltak som skal styrke arbeidet med å ta vare på, utvikle og sikre bærekraftig bruk av genetiske ressurser i jord- og skogbruket.

Det ble i 2017 totalt søkt om 11,6 millioner kroner fordelt på 52 søknader. Flere omsøkte tiltak er faste fra år til år, og direktoratet har videreført driftsstøtte til ulike genbanker, bevaringsbesetninger, klonarkiv for bevaringsverdige planter, og til drift og aktiviteter hos interesseorganisasjoner. Landbuksdirektoratet har prioritert tiltak innenfor sykdomsbekjempelse, kartlegging og karakterisering, formidlings- og informasjonstiltak, samt næringsutvikling basert på bruk av genetiske ressurser.

Til toppen