68 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 24. oktober ble 68 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er en forordning om matinformasjon.

EU-ambassadør Atle Leikvoll i samtale med sin kollega Kurt Jäger fra Liechtenstein før møtet i EØS-komiteen 24. oktober 2014. Foto: Lars-Erik Hauge

Bestemmelsene i matinformasjonsforordningen er i stor grad en videreføring, samling og oppdatering av de gjeldende bestemmelsene om merking av næringsmidler. Disse har vært spredt i flere rettsakter, noe som i seg selv har gjort bestemmelsene vanskelig tilgjengelig. Forordningen inneholder også noen helt nye bestemmelser.

Forbud mot villedende informasjon
Formålet med forordningen er å sikre et høyt nivå av forbrukerbeskyttelse når det gjelder matinformasjon. Reglene gjelder for næringsmiddelvirksomheter i hele matkjeden. Alle næringsmidler som er beregnet for levering til sluttforbruker eller storhusholdninger, skal ledsages av matinformasjon.

Informasjonen skal være redelig, eksakt, klar og enkel å forstå for forbrukeren. Det generelle forbudet mot villedende informasjon er styrket. Det er også krav om at det må gis informasjon om innhold av stoffer som kan fremskaffe allergier eller intoleranse for ikke-ferdigpakkede næringsmidler som omsettes til sluttforbrukere og storhusholdninger.

Opprinnelsesland skal angis
Med noen unntak blir det obligatorisk å merke ferdigpakkede næringsmidler med blant annet varebetegnelse, ingrediensliste, stoffer som kan fremkalle allergi og/eller intoleranse, kvantitativ ingrediensmerking, nettoinnhold, holdbarhet, spesielle vilkår for oppbevaring og bruk samt navn og adresse til næringsmiddelvirksomheten.

Det generelle, obligatoriske kravet om at opprinnelsesland eller opphavssted skal angis der utelatelse av dette kan villede forbrukeren med hensyn til næringsmidlets opprinnelsesland eller opphavssted videreføres.

Bestemmelsene i forordningen skal med to unntak først gjelde fra 13. desember 2014. Mer informasjon om denne og de andre rettsakene som ble tatt inn i EØS-komiteen, finnes i dette dokumentet.

552 rettsakter hittil i år
På møtet i EØS-komiteen gjorde man også opp status for arbeidet med å redusere antallet utestående rettsakter som skal tas inn EØS-avtalen. Hittil i år er 552 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen, det nest høyeste antallet noen sinne. Blant disse er en regelverkspakke om bruk av plantevernmidler som består av 136 rettsakter.

EØS/EFTA-landene iverksatte 20. oktober nye prosedyrer som innebærer at arbeidet med å innlemme nytt regelverk i EØS-avtalen starter tidligere. Dette vil bidra til å redusere antall utestående rettsakter.

Enighet om finanstilsyn
Om lag 90 EU-rettsakter som er nødvendige for å gi norske bedrifter sikker adgang til det europeiske markedet for finansielle tjenester har i lengre tid ventet på å bli innlemmet i EØS-avtalen. Også norske tilsynsmyndigheter trenger deltakelse i det felles europeiske samarbeidet om internasjonale regler for finansnæringen.

På møtet i EØS-komiteen ble det uttrykt tilfredshet med at EØS/EFTA-landene og EU er blitt enige om et avgrenset samarbeid som kan løse de utestående utfordringene på finanstilsynsområdet.

Neste møte i EØS-komiteen er fredag 12. desember 2014.

 

 

Til toppen