75 millioner til rehabilitering ved NTNU, NHH og UiO

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges handelshøyskole (NHH) og Universitetet i Oslo (UiO) får til sammen 75 millioner kroner til oppgradering av bygg.

Siden 2015 har Kunnskapsdepartementet hatt en ordning med midler til oppgradering av bygg ved de statlige selvforvaltende institusjonene.

– Universiteter og høyskoler trenger bygg som legger til rette for nye læringsformer, tverrfaglig samarbeid og forskning av høy kvalitet. Pengene er et bidrag til modernisering og nødvendig teknisk oppgradering. Ordningen krever at institusjonene stiller med minst like mye penger til oppgraderingsprosjektet. Totalt betyr det at ordningen fra 2015 har bidratt til oppgradering for nesten en milliard kroner, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Slik fordeles midlene for 2018:

Institusjon

Oppgraderingsprosjekt

Midler fra Kunnskapsdepartementet

NTNU

Oppgradering og tilpasning av bygningsmasse som følge av fusjon, samt   utbedring av tak og fasader på Realfagsbygget

30 millioner

NHH

Investeringer knyttet til rehabilitering av Hovedbygget

30 millioner

UiO

Rehabilitering av Kristian Ottosens hus, samt lokaler for   studenthelsetjenester

15 millioner

Pengene fordeles etter søknad, og føringen for 2018 var at prosjektene skal:

  • gjelde oppgradering av eksisterende bygningsmasse til tidsmessige og funksjonelle arealer for nåværende aktivitet eller ny bruk
  • være av vesentlig betydning for institusjonen
  • ha en kostnad på minst 30 mill. kroner
  • utløse tilvarende beløp av institusjonen
  • kunne fullføres uten ytterligere tildeling fra departementet

Siden ordningen ble opprettet i 2015 har midlene totalt sett blitt fordelt på følgende institusjoner:

Institusjon

Samlet tildeling   2015-2018 (mill. kr)

UiB

95

NTNU

95

UiO

80

UiT

25

NMBU

35

NHH

30

SUM

360

De statlige selvforvaltende institusjonene som kan søke om midler i ordningen er: Universitetet i Oslo (UiO), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Universitetet i Bergen (UiB), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Tromsø (UiT), Norges idrettshøgskole (NiH), Norges handelshøyskole (NHH). 

Til toppen