750 millioner til forskningssamarbeid

EØS-midlene styrker satsingen på forskningssamarbeid mellom Norge og mottakerlandene. Potten er på om lag 750 millioner kroner.

EØS-midlene styrker satsingen på forskningssamarbeid mellom forskere i Norge og mottakerlandene. Det er satt av om lag 100 millioner euro (ca 750 millioner kroner) til forskning fram til 2016.

Støtten er fordelt på forskningsprogrammer i Estland, Latvia, Polen, Romania, Tsjekkia og Ungarn. Alle prosjekter som får støtte, må inkludere minst én norsk samarbeidspartner. I Romania er det åpning for at forskningsinstitusjoner fra Island og Liechtenstein også kan delta.

Last ned brosjyre for å se hvilke føringer som er lagt for hvilke typer prosjekter som kan få støtte.

Forskningsrådet er samarbeidspartner for de seks programmene. Forskningsrådet skal bistå norske forskere som ønsker å delta, og gi råd til operatørene som administrerer programmene i hvert land.

I april arrangerte Forskningsrådet og UD en konferanse i Oslo for å informere norske forskere og forskningsinstitusjoner om mulighetene for samarbeid. Konferansen gav også mulighet til å knytte kontakter med representanter fra mottakerlandene som også var til stede.

Forskningsrådet har også opprettet en database der forskere og institusjoner kan registrere interesse for samarbeid og søke etter partnere.


3 på konferansen

 

Astrid Liland, seksjonssjef, Statens Strålevern
– Vi har hatt et forskningsprosjekt finansiert av EØS-midlene gjennom det norsk-polske forskningsfondet. Vi hadde stort faglig utbytte av prosjektet. Konferansen ga en fin innføring i bredden av programmet og hvilke gode økonomiske muligheter det er for forskningssamarbeid med de aktuelle landene. Vi har som nevnt allerede hatt ett prosjekt med Polen, og det er meget mulig at vi vil søke et nytt prosjekt med polakkene. Ellers er både Estland, Romania og Tsjekkia aktuelle. Aktuelle tema er radioaktiv forurensning, miljø og helse, og atomberedskap og krisehåndtering.

(Alle foto: Christian Grotnes Halvorsen / UD)

 

Bettina Uhrig, seniorrådgiver, NOVA
– NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) har allerede deltatt i forskningsprosjekter i Tsjekkia finansiert gjennom EØS-midlene. Vi samarbeider også med forskningsmiljøer i de andre mottakerlandene, og er interessert i å utvikle dette samarbeidet videre. Dette inkluderer, i tillegg til Tsjekkia, også Polen og Ungarn og vi ønsker også å samarbeide med andre mottakerland. Aktuelle temaer er folkehelse, velferd, barn, unge og familie.

 

Linmei Nie, dr. ing., SINTEF
– Jeg meldte meg på konferansen for å knytte kontakter i mottakerlandene og se hvilke muligheter for samarbeid EØS-midlene tilbyr. Det er mest aktuelt å se på samarbeid med Tsjekkia og tema knyttet til miljø. For eksempel tilpasning til klimaendringer og naturkatastrofers påvirkning på kritisk infrastruktur.

 

 

 

 

 

 


Til toppen