95 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 23. mars ble 95 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen. Blant disse er flere rettsakter som omhandler finansmarkedsområdet, der etterslepet i innlemming av regelverket i EØS-avtalen er særdeles stort.

EEA Joint Committee 23 March 2018 (Photo: EFTA)
EEA Joint Committee 23 March 2018 (Photo: EFTA)

Dette etterslepet skyldes at det tok lang tid å avklare håndteringen av EUs finanstilsyn i EØS-avtalen. Etter møtet i EØS-komiteen 23. mars har dette etterslepet blitt mindre. På finansmarkedsområdet omfattet EØS-vedtakene denne gangen blant annet regelverk om venturekapitalfond og sosiale entrepenørskapsfond.

I juni 2016 la Europakommisjonen fram en ny kompetansepolitisk agenda for Europa, New Skills Agenda for Europe. Ett av tiltakene i agendaen var å revidere det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring, EQF. Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket ble tatt inn i EØS-avtalen i 2009, og Norge har gjennom det europeiske utdanningssamarbeidet deltatt i utviklingen av anbefalingen om at nasjonale kvalifikasjoner relateres til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket. Den reviderte utgaven, som fikk tilslutning i EU-rådet 22. mai 2017, er nå innlemmet i EØS-avtalen.

Norwegian ambassador Oda Helen Sletnes EEA Joint Committee 23 March 2018 (Photo: EFTA)
Norwegian ambassador Oda Helen Sletnes during EEA Joint Committee 23 March 2018 (Photo: EFTA)

Møtet i EØS-komiteen tok også for seg flere rettsakter på legemiddelområdet. Blant disse var utfyllende bestemmelser om narkotikaprekursorer.  Dette er stoffer som brukes i produksjon av narkotika, men som også kan brukes i lovlig produksjon av legemidler og andre industrifremstilte produkter. Fra nå av vil Norge ikke lenger behandles som tredjeland ved eksport og import. Dette er viktig for legemiddelprodusentene som bruker slike stoffer i sin produksjon, og vil forenkle Legemiddelverkets arbeid.

Her kan du lese en omtale av alle rettsaktene som ble tatt inn i EØS-avtalen 23. mars 2018.

Mer informasjon:

Slik blir EØS-regelverket til

Informasjon om EØS-komiteen

Informasjon om EØS-samarbeidet

Til toppen