Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lanserer nasjonal strategi for boligsosialt arbeid

Alle skal ha et godt sted å bo

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Rundt 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler om lag 6200 et fast sted å bo. Den nasjonale strategien, ”Bolig for velferd” (2014-2020), skal samle og målrette innsatsen slik at flere får et godt sted å bo.

Rundt 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler om lag 6200 et fast sted å bo. Den nasjonale strategien, ”Bolig for velferd” (2014-2020), skal samle og målrette innsatsen slik at flere får et godt sted å bo.

Det er fem departementer som er ansvarlige for strategien: Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Felles ansvar – felles mål

 
Boligpolitikken er en viktig del i arbeidet med å skape et samfunn med muligheter for alle. En bolig, et hjem, gir oss mulighet til å utdanne oss, arbeide, stifte familie og ha et sosialt liv. Uten et godt sted å bo er det vanskelig å løse andre utfordringer i livet og det går ut over livskvaliteten og helsen vår.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner


Det er bekymringsfullt at andelen unge bostedsløse har økt jevnt de siste 16 årene. I 2012 var 23 prosent av de bostedsløse unge mennesker. Jeg er svært opptatt av at vi må lykkes bedre med å hjelpe flere vanskeligstilte foreldre til å få tilknytning til arbeidslivet, og at flere unge får muligheten til å gjennomføre utdanning. Skal vi klare det vil bolig være selve nøkkelen til at den enkelte kan senke skuldrene og rette fokus mot deltakelse i arbeidslivet. Bolig og tilknytning til arbeidslivet henger sammen.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson


Barn i Norge skal bo trygt og ha mulighet til å vokse opp i et godt nærmiljø. En stabil boligsituasjon er viktig for alle barn. Jeg er opptatt av at barn som har fått oppholdstillatelse i Norge, snarest mulig får et sted å bo i en kommune.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne


Trygge og stabile boforhold er grunnleggende for å gi gode helse- og omsorgstjenester, og det gir brukerne bedre muligheter til å mestre sine helseproblemer.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie


For å forebygge kriminalitet er det viktig at offentlige myndigheter bidrar slik at færre mister sin bolig under straffegjennomføring og at flere uten bolig får tilbud om dette ved løslatelse.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Vidar Brein-Karlsen

 

Strategien fastsetter nasjonale mål og prioriterte innsatsområder for det boligsosiale arbeidet. Kommunene har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Staten skal sikre gode rammebetingelser. Frivillige og ideelle organisasjoner er viktige samarbeidspartnere. Brukere, pårørende og interesseorganisasjoner skal involvere.

Regjeringen har fastsatt konkrete resultatmål for å sikre at barn og unge bor bra. - Målene er ambisiøse, men vi skal ikke undervurdere hva vi kan få til sammen. Når barn ikke bor bra, skal varsellampene lyse. Boligen og bomiljøet er viktig for barn og unge her og nå, men også for å for å sikre alle gode muligheter i fremtiden, sier Sanner.

Hvorfor en nasjonal strategi?
Strategien gir en samlet oversikt over et politikkområde der ansvar og oppgaver er fordelt på flere sektorer og forvaltningsnivåer. Samarbeid på tvers er avgjørende for å lykkes med det boligsosiale arbeidet. Et godt samarbeid forutsetter imidlertid at aktørene kjenner sin egen og andres rolle. Derfor tydeliggjør strategien ansvar, oppgaver og forventninger i det boligsosiale arbeidet.

Selv om kommunene har nøkkelrollen, skal staten bidra. For å sikre en koordinert og samstemt stat skal direktoratene sammen utarbeide årlige tiltaksplaner og statusrapporter. Dette skal ikke skape mer byråkrati, men tvert imot forenkle, fornye og forbedre den innsatsen de allerede gjør i dag.

Fra ord til handling
Mange kommuner er i god gang med å utvikle et helhetlig og målrettet boligsosialt arbeid. Disse kommunene står for nytenkning, de tar et helhetlig grep om det boligsosiale arbeidet, og de måler resultater og effekter av jobben de gjør. Flere kommuner må følge etter og gjøre et boligsosialt løft.

Sammen med KS inviterer statsråden til en boligssosial lederkonferanse der strategien er tema. Konferansen er 12. mai og invitasjoner går ut til alle landets kommuner i dag.

- Det er et stort engasjement for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Vi vil rette en stor takk til alle kommunene og organisasjonene som har bidratt med innspill i utarbeidelsen av strategien. Vi er klare for innsats og ønsker alle lykke til i samarbeidet, sier Sanner.

Se også:

De ansvarlige departementene for strategien er:

Direktoratene som skal iverksette strategien er:

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00