Alternative referanserenter

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag mottatt et brev fra Finanstilsynet om alternative referanserenter. Tilsynet vurderer hvilket behov det er for ulike typer av referanserenter i det norske markedet, og hvilke nye referanserenter det eventuelt kan være mulig å etablere ved siden av Nibor.

– Nibor er den viktigste referanserenten i det norske finansmarkedet i dag. Det kan være en fordel om det også utvikles nye referanserenter med andre egenskaper enn Nibor. Jeg ser frem til videre dialog med markedsaktørene om disse spørsmålene, sier finansminister Siv Jensen.

Finansdepartementet sendte 30. august 2013 et oppdragsbrev om referanserenter til Finanstilsynet. Finanstilsynet besvarte første del av oppdraget ved brev til departementet 31. mars 2014, vedlagt utkast til høringsnotat med utkast lovendringer om offentligrettslig regulering av fastsettelse av Nibor og andre referanserenter. Utkastet ble sendt på høring 22. april 2014, med frist for merknader 4. august 2014. Departementet har i dag mottatt Finanstilsynets svar på andre del av oppdraget, som omhandler behovet og muligheten for å etablere alternative referanserenter. Norges Bank har etter avtale med Finanstilsynet utredet mulige alternative referanserenter i det norske markedet.

Norges Bank mener at finansnæringen bør bidra til at det utvikles markeder med renter som kan være alternative referanser eller «krysspeilere» til Nibor. Finanstilsynet støtter Norges Banks vurderinger, og påpeker at tilbudet av referanserenter bør ha forankring i markedets bruk av referanser, og utvikling av nye referanser bør skje på initiativ fra markedsaktørene.

Norges Bank skriver at Nibor fortsatt vil være den viktigste referanserenten fremover, og foreslår regelverksendringer og andre tiltak for å gjøre fastsettelsen av Nibor mer robust og tillitsskapende enn i dag. Finanstilsynet mener at Norges Banks forslag i hovedsak vil være et godt utgangspunkt for fremtidig offentlig regulering, jf. lovutkastet som er på høring.

– Vi har nå på høring forslag til lovregler som innebærer at fastsettelsen av Nibor og andre referanserenter vil bli underlagt offentlig regulering og tilsyn. Det er viktig med et godt og tillitvekkende regelverk på dette området, sier finansminister Siv Jensen.