Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Anbefaler videreføring av Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima- og miljøministeren og Landbruks- og matministeren har nylig mottatt en evaluering av prosjektet Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. - Evalueringen fra Østlandsforskning viser den positive effekten dette prosjektet har hatt for kulturminner og naturmangfold i jordbrukslandskapet, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Arbeidet med ivaretaking av jordbrukets kulturlandskap styrkes med kr 600.000 i statsbudsjettet i 2014.

Klima- og miljøministeren og Landbruks- og matministeren har nylig mottatt en evaluering av prosjektet Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. - Evalueringen fra Østlandsforskning viser den positive effekten dette prosjektet har hatt for kulturminner og naturmangfold i jordbrukslandskapet, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Arbeidet med ivaretaking av jordbrukets kulturlandskap styrkes med kr 600.000 i statsbudsjettet i 2014.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft er opptatt av å få mest mulig miljø ut av midlene: - Nå må landbruks- og matministeren og jeg bruke litt tid på å vurdere evalueringen og anbefalingene. For meg er det viktig å få en effektiv forvaltet ordning som gir god miljøeffekt og synlige resultater. Jeg tror vi er godt på vei.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket består av 22 utvalgte områder, fordelt med minst ett område i hvert fylke. Formålet er å sikre langsiktig forvaltning av et utvalg jordbruksområder med svært store biologiske og kulturhistoriske verdier som er formet av langvarig og kontinuerlig bruk. Satsingen er et tverrfaglig og spleiselag mellom Statens Landbruksforvaltning, Miljødirektoratet og Riksantikvaren. Ordningen baserer seg også på frivillighet og innsats fra grunneiere/brukere.

Direktoratenes hovedkonklusjoner fra evalueringen er at dagens forvaltning viser at berørte parter, inkludert offentlig forvaltning, grunneiere og næringsorganisasjoner, er fornøyd med forvaltning, prosesser, tilskuddsnivå og effekter av ordningen. Forbedringspunkter finnes, men evalueringen gir ingen grunn til å endre hovedtrekkene i satsingen på prosjektet Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Det anbefales at ordningen videreføres og utvides til flere områder.

Direktoratene viser til at ordningen bidrar til å opprettholde eller øke miljøverdiene i de tradisjonelle jordbrukslandskapene og til bedre bevaring av biologiske, landskapsmessige og kulturhistoriske verdier i de utvalgte områdene. En del av disse tiltakene ville ikke blitt gjennomført uten tilskuddet eller det ville tatt lengre tid å gjennomføre de. Evalueringen viser også at satsingen på Utvalgte kulturlandskap i jordbruket utløser betydelige midler over andre ordninger, både fra landbrukssektoren men også midler fra Kulturminnefondet og fra Utvalgte naturtyper.

Bevilgningene til ivaretaking av kulturlandskapet ble økt med kr 600.000 i statsbudsjettet for 2014.

Evaluering av Utvalgte kulturlandskap i jordbruket : Oppsummering og anbefalinger fra sekretariatet (Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Statens landbruksforvaltning) (pdf)