Avgjørelse i seks småkraftsaker

Olje- og energidepartementet har avgjort seks klagesaker for små vannkraftverk i Aust-Agder, Telemark og Oppland fylker.

Det er gitt konsesjon til fire prosjekter, mens to har fått avslag. Konsesjonene kan bidra med om lag 35 Gigawattimer (GWh) i årlig fornybar energiproduksjon, som tilsvarer forbruket til om lag 1750 husstander.

Nærmere omtale av sakene:

Kvernåi kraftverk i Lesja kommune i Oppland

Departementet har opprettholdt Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) konsesjon til Kvernåi kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 7,1 GWh. Departementet mener at en utbygging av Kvernåi kraftverk, på nærmere fastsatte vilkår, vil ha akseptable konsekvenser for biologisk mangfold, friluftsliv, landskap og andre interesser.

Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune i Oppland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Hinøgla kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 12,5 GWh. Departementet mener at en utbygging av Hinøgla kraftverk vil ha begrensede og akseptable konsekvenser for biologisk mangfold, friluftsliv og andre interesser.

Skåbyggja kraftverk i Nord-Fron kommune i Oppland

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om tillatelse til Skåbyggja kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på rundt 9 GWh. Departementet mener at ulempene for biologisk mangfold og andre interesser vil være større enn fordelene.

Åkvisla kraftverk i Øyer kommune i Oppland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Åkvisla kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 11 GWh. Departementet mener at en utbygging av Åkvisla kraftverk vil ha begrensede og akseptable konsekvenser for biologisk mangfold, friluftsliv og andre interesser.

Kilåi kraftverk i Fyresdal kommune i Telemark

Departementet har omgjort NVEs avslag på søknaden om tillatelse til bygging av Kilåi kraftverk til konsesjon. Departementet mener at en utbygging av Kilåi kraftverk, under forutsetning om bl.a. noe lavere uttak av vann enn omsøkt, vil ha begrensede ulemper og ikke være i strid med verneverdiene i vassdraget. Kraftverket vil med dette bidra med en årlig produksjon på rundt 4,5 GWh.

Lille Lindland minikraftverk i Risør kommune i Aust-Agder

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om tillatelse til bygging av Lille Lindland minikraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på inntil 2,4 GWh, avhengig av utbyggingsalternativ. Departementet mener at ulempene i form av terrenginngrep og fraføring av vann fra to verna vassdrag vil være større enn fordelene.

Til toppen