Avtale om å bosette flere flyktninger

I dag ble samarbeidsavtalen mellom staten og kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon (KS) fornyet.

I dag ble samarbeidsavtalen mellom staten og kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon (KS) fornyet.

Formålet med avtalen er at staten, representert ved Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og kommunesektoren, representert ved KS, i fellesskap skal løse de nasjonale oppgavene Norge har forpliktet seg til når det gjelder mottak av asylsøkere og bosetting av flyktninger. Fra statens side koordineres avtalen av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

-Samarbeidsavtalen skal bidra til økt bosetting av flykninger som har fått opphold i Norge. Fra statens side ønsker vi å spille på lag med kommunene og bidra med rammebetingelser som gjør kommunene i stand til  å bosette flere flyktninger, sier statssekretær Maria Hoff Aanes.

Nasjonalt utvalg for bosetting har satt som mål at kommunene skal tilby 10 000 bosettingsplasser i 2014. Dette er dermed avtalens mål for inneværende år. Partene er enige om at dette er det mulig å nå i 2014.

-KS gjør en stor innsats for å øke bosettingen. Sammen skal vi jobbe for å nå avtalens mål i år, og legge grunnlaget for at like mange blir bosatt i 2015, sier Aanes.

Avtalen gjelder for perioden 23.04.2014 - 31.12.2015. Effekten av avtalen skal evalueres ved årsskiftet hvert år for å vurdere måloppnåelsen og eventuelle tiltak for å øke bosettingen ytterligere dersom målene ikke nås.

 

Gunn Marit Helgesen, styreleder KS, Maria Hoff Aanes (BLD), Jan Tore Sanner (KMD) og Vidar Brein-Karlsen (JD) med den fornyede samarbeidsavtalen.
Til toppen