Avvikling av statens Konsesjonsavgiftsfond

Det ble besluttet i budsjettet for 2014 at statens Konsesjonsavgiftsfond skal avvikles, og at statens konsesjonsavgifter skal omlegges til en sektoravgift. Derfor har Regjeringen i dag fremmet Prop 4 L (2014-2015) om avviklingen av dette fondet.

Konsesjonsavgiftsfondet består av statens andel av innbetalte avgifter fra eierne av kraftverk, reguleringsmagasiner og overføringsanlegg for kraftproduksjon. Avgiften er fastsatt i konsesjonene med hjemmel i vassdragslovgivningen. I forslaget gjøres det ingen endringer i grunnlaget for innbetaling av konsesjonsavgifter eller avgiftens størrelse. Kommunenes konsesjonsavgifter berøres heller ikke av forslaget.

Forslaget til endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven fastsetter rammene for bruk av sektoravgiften. Inntektene skal særlig gå til forskning, utvikling, opplæring og informasjon innenfor vassdrags- og energisektoren. Dette er i samsvar med langvarig praksis for anvendelsen av fondsmidlene.

Lenke til lovproposisjonen finnes her

Til toppen