Barns deltaking er sentralt for å sikre barnerettar

Det var særleg to tema statsråd Solveig Horne trakk fram då ho torsdag innleia på høgkonferanse om barns rettar i Dubrovnik: Å bekjempe vald mot born samt å la born delta og få ei stemme i saker som angår dei.

Det var særleg to tema statsråd Solveig Horne trakk fram då ho torsdag innleia på høgkonferanse om barns rettar: Å bekjempe vald mot born samt å la born delta og få ei stemme i saker som angår dei. 

Ekspertar, politikarar og representantar frå FN og EU er blant deltakarane på Europarådets store konferanse om strategien for borns rettar. Strategien skal vere ferdig i 2015.

Dei fire hovudmåla i strategien er:

- å legge til rette for barnevennlege tenester

- å bekjempe vald mot born

- å beskytte rettane til utsatte og sårbare born

- å fremje borns deltaking

Statsråd Solveig Horne framheva også regjeringa sitt arbeid med strategien for å bekjempe vald og seksuelt misbruk av born. Ho viste til kor viktig det er at barn deltek i saker som gjeld dei sjølve. Barn som vert tatt med og får god informasjon på ein måte dei forstår vil også i større grad vere viktige medspelarar i å finne løysingar.

- Det er svært viktig at born og unge vert behandla som individ med respekt og tillit, og blir sett på som ressursar. Å inkludere og sleppe til born og unge er den viktigaste langsiktige investeringa vi kan gjere, avslutta statsråd Solveig Horne.

Her kan du lese heile innlegget til statråd Solveig Horne.

Til toppen