Statsbudsjettet 2015

Bedre beredskap og sikrere krisehåndtering

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

For å øke sikkerheten og bedre beredskapen foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med 68 millioner kroner. I tillegg foreslår Regjeringen å halvere responstiden for helikopterberedskapen på Rygge og Bardufoss for politiet fra to til en time, øke bevilgningen til materiellinvesteringer i Sivilforsvaret og gjennomføre IKT-tiltak som skal gi sikrere krisehåndtering.

– Forslaget innebærer blant annet at PST får flere stillinger som følge av det skjerpede trusselbildet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

I forslaget ligger også egne midler til IKT og livvakttjenesten.

– Budsjettforslaget vil bidra til å løfte sikkerhetstjenesten på områder som blant annet 22. juli-kommisjonen har pekt på, sier justis- og beredskapsministeren.

Styrket kapasitet for å forebygge radikalisering

Regjeringen foreslår å sette av 8,8 millioner kroner for å styrke PSTs spaning og informasjonsinnhenting på nye kommunikasjonsplattformer og andre radikaliseringsarenaer.

Som følge av et endret trusselbilde foreslår regjeringen også å bevilge 8 millioner kroner til å forebygge digitale trusler og ulovlig etterretning.

Økte ressurser til IKT i PST

I tillegg foreslår regjeringen å gjennomføre IKT-tiltak i PST for 31,2 millioner kroner. IKT-satsningen vil føre til et mer effektivt og målrettet PST.

Behov for flere livvakter

Livvakttjenesten har de siste årene fått flere oppdrag, regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til tjenesten med 20 millioner kroner. Økningen skal brukes til å tilsette flere livvakter, nytt utstyr og kompetanseutvikling.

Bedre helikopterberedskap

Regjeringen vil redusere responstiden på helikopterberedskapen på Rygge og Bardufoss fra to timer til en time, og foreslår å øke bevilgningene med 32,6 millioner kroner under Forsvarsdepartementets budsjett.

Sikrere krisehåndtering

Det IKT-baserte beslutnings- og loggføringsverktøyet KSE-CIM er viktig i sentral krisehåndtering. KSE-CIM-løsningen gjør at det ved alvorlige hendelser raskt kan sammenstilles situasjonsrapporter til beslutningstakere i departementene, Kriserådet og Regjeringen.

Det foreslås å bevilge 6 millioner kroner til etablering av systemet på en gradert IKT-plattform. Dette vil gi mer effektiv samhandling mellom departementene i situasjoner hvor man trenger å dele gradert informasjon raskt.

Nytt materiell til Sivilforsvaret

Sivilforsvaret er viktig ved håndtering av nasjonale hendelser i Norge og har et viktig samfunnsoppdrag. For å kunne ivareta dette samfunnsoppdrag må det nå investeres i nytt materiell som er tilstrekkelig og relevant for å løse viktige oppgaver. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Sivilforsvaret med 7,3 mill. kroner til anskaffelse av nytt utstyr.