Bompengereform: 13 vedtatte vegprosjekt kan få lågare bomtakstar

Dette innhaldet er meir enn 7 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Regjeringa sitt arbeid med bompengereform kan føre til lågare bompengetakstar på 13 bomprosjekt.

Regjeringa sitt arbeid med bompengereform kan føre til lågare bompengetakstar på 13 bomprosjekt.

- Vi har mykje arbeid å gjere innan bompengesektoren. Regjeringa har som mål å byggje meir veg og samtidig redusere bompengeandelen. Vi vil blant anna kraftig redusere talet på bompengeselskap, effektivisere drift, redusere finansieringskostnader og innføre ei rentekompensasjonsordning. I påvente av at desse endringane kjem på plass legg Samferdselsdepartementet opp til ei overgangsordning for bomprosjekt som er vedtatt av Stortinget men som enno ikkje er sett i verk.

- Vi ønskjer at bomtakstane meir reflekterer dei nye føresetnadene som vil liggje til grunn for bransjen, og da opnar vi for å redusere takstar på fleire prosjekt, seier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Lågare rente

- Med ei slik overgangsordning vil det vere mogleg å basere bompengetakstane på ei lågare rente enn det Stortinget tidlegare har slutta seg til – dersom lokale styresmakter ønskjer det. Regjeringa har difor i dag gjort framlegg for Stortinget om at Samferdselsdepartementet skal få fullmakt til å forhandle med lokale styresmakter som har stilt økonomisk garanti for prosjekta, og godkjenne ein slik reduksjon i bomtakstar i 13 prosjekt - dersom det er eit ønskje lokalt. Dette gjeld prosjekt som tidlegare er godkjent av Stortinget og der innkrevjinga vil starte før den nye rentekompensasjonsordninga er komen på plass.

- Vi legg òg opp til at slike endringar kan gjerast i prosjekt som blir lagde fram for Stortinget i tida som kjem. For prosjekta som vert omfatta av overgangsordninga er det ein føresetnad at lokale styresmakter forpliktar seg til å leggje dei aktuelle bompengeprosjekta inn i eit av dei nye bompengeselskapa når dei er etablert, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

13 prosjekt

Desse 13 prosjekta er omfatta av overgangsordninga når det gjeld prosjekt som er behandla av Stortinget, men der innkrevjinga ikkje er starta opp per 20. juni 2014:

-           E18 Melleby – Momarken, Østfold

-           E6 Minnesund – Skaberud, Akershus og Hedmark

-           E16 Kongsvinger – Slomarka, Hedmark

-           E16 Fønhus – Bagn, Oppland

-           Riksveg 7 Sokna – Ørgenvika, Buskerud

-           E18 Gulli – Langåker, Vestfold

-           E134 Stordalstunnelen, Hordaland

-           Askøypakka, Hordaland

-           E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen, Møre og Romsdal

-           Fylkesveg 714 Stokkhaugen – Sunde trinn 1, Sør-Trøndelag

-           Fylkesveg 78 Toventunnelen med tilførselsveger, Nordland

-           E6 Helgeland nord, Nordland

-           E6 Hålogalandsbrua, inkludert E10 Treldal – Leirvik, Nordland

Fleire opplysningar

Prop. 119 S. (2010-2014) Utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Harstad kommune i Troms (Vegpakke Harstad) og overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån (sjå særleg ”7 Overgangsordning inntil rentekompensasjon er etablert”)