– Bruk resultatene fra nasjonale prøver til elevenes beste

– Nasjonale prøver er et viktig redskap for lærere, skoleiere og foreldre. Resultatene fra årets nyutviklede prøver gjør at både skole og kommune kan sette seg inn i resultatene raskere, og dermed gi bedre oppfølging av enkeltelever, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Hver høst gjennomfører om lag 360 000 elever nasjonale prøver på 5. og 8. trinn i lesing, engelsk og regning, og på 9. trinn i lesing og regning. Resultater fra nasjonale prøver for 2014 publiseres for ungdomstrinnet 2. desember og for barnetrinnet 9. desember.

– Selv om mye er bra med norsk skole, så er vi ikke gode nok til å fange opp elever med lærevansker. Det er en årsak til at 30 prosent av elevene ikke fullfører videregående opplæring innen fem år. En viktig grunn til det, er at de går ut av grunnskolen uten de grunnleggende faglige ferdighetene de trenger. Riktig bruk av resultatene på nasjonale prøver kan være et bidrag til å sikre mer læring, sier Røe Isaksen.  

I år er det gjort tre endringer i de nasjonale prøvene for å skape økt bevissthet og enklere oppfølging av resultatene. For det første kan nå nasjonale prøver i regning og engelsk brukes til å måle skolers og kommuners utvikling over tid. Resultatene blir dessuten presentert på en ny måte som gjør at de blir mer presise, og mulighetene for å følge opp enda bedre. I tillegg får lærerne et nytt digitalt verktøy som gjør det enklere å sette seg inn i resultatene og å følge opp enkeltelever.

–Totalt sett gjør det at de nasjonale prøvene er betydelig forbedret, og at de har blitt et enda bedre verktøy for skole-Norge, sier kunnskapsminister Røe Isaksen.

Resultater fra enkeltskoler blir publisert på Utdanningsdirektoratets nettsted Skoleporten, men det legges ikke til rette for rangering. Som tidligere kan interesserte få tilgang til alle resultater på skolenivå ved å henvende seg til Utdanningsdirektoratet,  men kunnskapsministeren advarer mot å bruke nasjonale prøver til å lage nasjonale rangeringer. 

– Det å lage nasjonale rangeringer basert på resultatene gir lite mening. Poenget er at dette skal brukes av den enkelte skole og kommune for at de skal kunne forbedre seg, og å gi elevene et enda bedre skoletilbud, sier Røe Isaksen.

Kort om resultatene fra 2014-prøvene på ungdomstrinnet
Resultatene viser at guttene presterer noe bedre enn jentene i regning, mens jentene presterer noe bedre i lesing. I engelsk presterer guttene og jentene likt. Resultatene samsvarer med tidligere års prøver.

Det dominerende bildet er at de fleste ligger rundt det nasjonale snittet på 50 poeng. Oslo får 53 poeng på alle prøver, mens Akershus får 51 poeng i lesing og regning og 52 poeng i engelsk. Sogn og Fjordane får 51 poeng i engelsk, ellers får alle fylker fra 47 til 50 poeng på alle prøver.

Elever i mange av de største kommunene presterer over snittet på alle de nasjonale prøvene. Asker og Bærum får for eksempel 53–55 poeng, Tromsø 52 poeng på alle prøver og Stavanger 51–53 poeng.

Til toppen