Statsbudsjettet 2015:

Dampen holdes oppe i jernbaneinvesteringene

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det er viktig for regjeringen å bidra til at toget blir mer attraktivt for pendlere inn og ut av de største byene. I 2015 starter arbeidene med å bygge Follobanen, det største fastlandsprosjektet i Norge de kommende åra. Sammen med de andre utbyggingsprosjektene på InterCity-strekningene skal Follobanen gi et mye bedre togtilbud på Østlandet. Vi bygger også nye jernbanespor i Trondheim og Bergen og nye perronger på Jærbanen. Dette skal gi pendlerne i disse byområdene en enklere reisehverdag, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Det er viktig for regjeringen å bidra til at toget blir mer attraktivt for pendlere inn og ut av de største byene. I 2015 starter arbeidene med å bygge Follobanen, det største fastlandsprosjektet i Norge de kommende årene.  Sammen med de andre utbyggingsprosjektene på InterCity-strekningene skal Follobanen gi et mye bedre togtilbud på Østlandet. Vi bygger også nye jernbanespor i Trondheim og Bergen og nye perronger på Jærbanen. Dette skal gi pendlerne i disse byområdene en enklere reisehverdag, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen foreslår nær 11,2 milliarder kroner til investeringer på jernbanenettet i 2015, en økning på nær 13 prosent sammenliknet med budsjettet som regjeringen Stoltenberg II la fram for 2014.

Store prosjekter
Vel 7,9 milliarder kroner er satt av til å starte eller videreføre byggingen av større prosjekter på jernbanenettet i 2015. Dette sikrer blant annet rasjonell utbygging av dobbeltspor på InterCity-strekningene på Østlandet, dobbeltspor på Trønderbanen og ny Ulriken tunnel på Vossebanen.  Blant de største investeringene i 2015 er:

• Nær 3,14 milliarder kroner til nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski (Follobanen). Midlene skal blant brukes til starte arbeidene det nye dobbeltsporet og til å fullføre utvidelsen av parkeringskapasiteten for tog på Ski stasjon. Prosjektet omfatter blant annet 22 kilometer med nytt dobbeltspor, inkludert 19,5 kilometer i tunnel som skal bygges i to løp, og en stor ombygging av Ski stasjon.  Dobbeltsporet skal tilrettelegges for hastighet opptil 250 km/t og er planlagt ferdig i desember 2021. Alt i alt har dette en kostnadsramme på 27,6 milliarder kroner.

• Vel 1,32 milliarder kroner til å videreføre prosjektet Holm-Holmestrand-Nykirke på Vestfoldbanen. Prosjektet omfatter blant annet 14,1 kilometer med dobbeltspor. Nye Holmestrand stasjon bygges i fjellet, med heis opp til Holmestrandplatået. Stasjonsområdet vil få to spor til plattform og to gjennomgående spor som er tilrettelagt for hastighet opptil 250 km/t. Arbeidene startet i 2010 og er planlagt ferdig høsten 2016. Prosjektet har en kostnadsramme på om lag 6,6 milliarder kroner.

• Nær 1,48 milliarder kroner til å videreføre prosjektet Farriseidet-Porsgrunn på Vestfoldbanen. Dobbeltsporet på den 22,8 kilometer lange strekningen omfatter sju tunneler på til sammen 14,5 kilometer. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn vil bli redusert fra 34 minutter til 12-16 minutter, avhengig av den framtidige ruteplanen for Vestfoldbanen. Prosjektet startet i 2012 og er planlagt ferdig sommeren 2018. Kostnadsrammen er på om lag 7,1 milliarder kroner.

• 960 millioner kroner til dobbeltspor på strekningen Langset-Kleverud på Dovrebanen. Jernbaneprosjektet er en del av fellesprosjektet med utbyggingen av firefelts E6 langs Mjøsa. Arbeidene på den 17 kilometer lange strekningen startet i 2012, og dobbeltsporet skal etter planen tas i bruk i oktober 2015. Jernbaneprosjektets andel av kostnadsrammen er på om lag 5,3 milliarder kroner.

• Til sammen 390 millioner kroner til bygging av nytt løp i Ulriken tunnel og til planlegging av dobbeltspor på strekningen Bergen stasjon–Fløen på Vossebanen. Disse to delprosjektene vil til sammen gi en mer fleksibel trafikkavvikling inn og ut av Bergen og økt kapasitet for både person- og godstransport. I 2015 er 375 millioner satt av til å videreføre delprosjektet Ulriken tunnel. Det har en lengde på 10,6 kilometer, med om lag 8 kilometer i et nytt enkeltsporet tunnelløp. Arbeidene startet i 2014 og er planlagt ferdig i 2018.  Byggingen av nytt tunnelløp har en kostnadsramme på om lag 3,2 milliarder. kroner.  

• 155 millioner kroner til å videreføre prosjektet Hell-Værnes på Trønderbanen. Prosjektet omfatter bygging av dobbeltspor mellom Hell stasjon og Værnes holdeplass. Inkludert i arbeidene er utskifting av Stjørdalselva bru.  Det nye dobbeltsporet vil øke hastigheten og kapasiteten på Trønderbanen, og bidrar til kortere kjøretid mellom Trondheim-Steinkjer. Anleggsarbeidene startet i 2014, og dobbeltsporet skal etter planen tas i bruk i 2017/18. Prosjektet har en kostnadsramme på om lag 732 millioner kroner.

•  226 millioner kroner til dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger på Jærbanen. Dobbeltsporet åpnet for trafikk i 2009, men da med et midlertidig signal- og sikringsanlegg. Nytt signalanlegg skulle opprinnelig være operativt fra juli 2014. Forsinkelser forårsaket av leverandøren av anlegget gjør at det nye signal- og sikringsanlegget settes i drift ved utgangen av juli 2015.

• 65 millioner kroner til nye signal- og sikringsanlegg på Ganddal godsterminal på Jærbanen. Den nye godsterminalen på Ganddal ble åpnet for drift med manuell togstyring uten signalanlegg i januar 2008. Nytt signal- og sikringsanlegg anskaffes sammen med nytt anlegg for dobbeltsporet Sandnes-Stavanger. Det nye anlegget gjør at terminalen kan driftes mer effektivt og fjernstyres sammen med resten av strekningen Ganddal-Stavanger.

• 171 millioner kroner til å gjøre ferdig arbeidet med nytt signal- og sikringsanlegg (ERTMS/ETCS) og fjernstyring på Østfoldbanens østre linje. Dette er et prøveprosjekt for senere utbygging av ERTMS/ETCS på andre strekninger på jernbanenettet. Etter planen skal det nye signal- og sikringsanlegget mellom Ski og Sarpsborg tas i bruk i august 2015. 
 
Planlegging av store, nye investeringsprosjekter
741 millioner kroner er satt av til planlegging og grunnerverv.

Av dette er 540 millioner kroner satt av til å planlegge videre utbygging av dobbeltspor på InterCity-strekningene på Østlandet. Dette inkluderer 25 millioner kroner til utarbeidelse av konseptvalg for den framtidige Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss.

Planleggingsmidler er også satt av til utviklingen av Alnabru godsterminal i Oslo og til elektrifisering av Trønderbanen. 

Infrastrukturtiltak for et bedre togtilbud i Østlandsområdet
Regjeringen foreslår 595 millioner kroner til infrastrukturtiltak for et bedre togtilbud på Østlandet. Ny ruteplan innfases i desember 2014. Storparten av prosjektene som må være utført for å innføre ruteplanen, blir ferdige til desember 2014. De foreslåtte midlene for 2015 skal blant annet brukes til å sluttføre flere av disse prosjektene. Enkelte tiltak som ikke har vært avgjørende for å innføre ny ruteplan, videreføres i 2015 for å fase inn nye tog. Blant de større tiltakene i 2015 er:

• å gjøre ferdig eller videreføre arbeidene med å øke vende- og/eller parkeringskapasitet for tog på Eidsvoll, Lillestrøm, Høvik og i Lodalen.

• prøveordning med gjenåpning av Steinberg stasjon, inkludert ombygging av stasjonen med sikring av gangbru, plattform og signalanlegg.

• å bygge om Holmen godsterminal i Drammen for å gjøre godtrafikken til og fra terminalen mer effektiv.

• å gjøre ferdig byggingen av ny undergang på Stabekk stasjon og forbedre tilgjengeligheten for de reisende på stasjonen.

Fornying av kritisk infrastruktur i Stor-Oslo
Det for i 2015 satt av 143 millioner kroner til sluttføring av fornyingsprosjektet, som omfatter fornying av kritisk jernbaneinfrastruktur rundt Oslo. Denne infrastrukturen er avgjørende for å oppnå en god trafikkavvikling i hovedstadsområdet, som har den største trafikkbelastningen for tog i hele landet. I prosjektet Stor-Oslo har det vært utført tiltak mellom Asker og Lillestrøm. Medregnet foreslått bevilgning for 2015 har det blitt brukt om lag 2,1 milliarder kroner på dette prosjektet.

Tiltak for å øke kapasiteten på jernbanenettet
Det er satt av 810 millioner kroner til å investere i tiltak og prosjekter som skal øke kapasiteten på det eksisterende jernbanenettet både for person- og godstransport.
Blant de prioriterte prosjektene i 2015 er:

• å forlenge kryssingsspor og forsterke strømforsyningen på Ofotbanen for å øke malmtransporten mellom Kiruna og Narvik.

• å oppgradere Jernbaneverkets telenett og GSM-R-nett for å sikre at disse systemene opprettholder tilfredsstillende funksjonalitet, kvalitet og tilgjengelighet, og for å bidra til driftsstabilitet i togtrafikken. 

• oppgradering av tømmerterminalene på Koppang og Norsenga ved Kongsvinger stasjon for å effektivisere logistikken og forbedre sikkerheten ved terminalene.

•  å etablere nye eller utvide strømomformere på Gjøvik, Leivoll i Vest-Agder og Solum i Porsgrunn for å øke strømforsyningskapasiteten på henholdsvis Gjøvikbanen, Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

• å planlegge nye parkeringsanlegg for tog i nærheten av endestasjonene på InterCity-strekningen Skien-Lillehammer for å kunne sette inn flere tog på strekningen.  

Stasjoner og knutepunkter   
Regjeringen foreslår 440 millioner kroner til å forbedre publikumsrettede fasiliteter på stasjoner og knutepunkter. Blant de prioriterte tiltakene i 2015 er:

• å bygge kundeinformasjonsanlegg, blant annet på Jærbanen, Trønderbanen og på stasjoner som mangler slike anlegg i InterCity-området.

• å utbedre atkomst og plattformer på noen av stasjonene på Østfoldbanens østre linje i forbindelse med utbyggingen av det nye signal- og sikringsanlegget (ERTMS/ETCS) på strekningen.

• å forlenge plattformer og utføre andre tiltak for å kunne ta i mot lengre tog og tilfredsstille krav til universell utforming, blant annet på Jærbanen og Spikkestadbanen.

• å bygge om Gardermoen stasjon i forbindelse med at det bygges ny terminal på Oslo Lufthavn.

Sikkerhet og miljø
Regjeringen foreslår 530 millioner kroner til tiltak for å opprettholde eller forbedre sikkerheten og miljøet rundt dagens jernbanenett. Blant de prioriterte tiltakene i 2015 er:

• sikring av rasutsatte strekninger på Bergens-, Nordlands- og Dovrebanen for å opprettholde driftsstabiliteten.

• sikring og sanering av planoverganger for å redusere risikoen for ulykker.

• sikring av tunneler for å forebygge blant annet brann og ulykker.

• å rydde opp i gammel forurensing, fjerne kilder til forurensing, redusere støyplager og minske konfliktene mellom jernbanen og naturmangfoldet.

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift - tiltak for å redusere transportkostnader
Regjeringen foreslår 20,5 millioner kroner til tiltak i jernbaneinfrastrukturen for å kompensere for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene. Tiltakene skal bidra til å redusere transportkostnadene for næringsvirksomheter som bruker jernbanen.

10,5 millioner kroner er satt av til tiltak på Ofotbanen. Midlene skal blant annet brukes til å tilrettelegge for et nytt kontaktledningsanlegg på to tunneler på Katterat kryssingsspor. En del av midlene er satt av til installering av utstyr for å unngå havari og redusere risiko for avsporinger på banen. 

Det er lagt opp til å bruke10 millioner kroner til å fortsette planleggingen av forlenget kryssingsspor ved Oteråga på Nordlandsbanen. I prosjektet inngår også etablering av holdeplass ved Reitan/Oteråga for reisende til og fra forsvarsanlegget på Reitan. Et lengre kryssingsspor vil gi økt kapasitet for lengre godstog og mer effektiv persontransport.