200 millioner til å bekjempe vold mot kvinner

EØS-midlene

I forbindelse med markeringen av den internasjonale kvinnedagen 8. mars benytter vi anledningen til å informere om Norges støtte til å bekjempe vold mot kvinner i Europa. Norske organisasjoner er ønsket som samarbeidspartnere.

Illustrasjonsbilde. Foto: Shutterstock.com

Vold mot kvinner er et brudd mot grunnleggende rettigheter og et samfunnsproblem som rammer alle lag av samfunnet på tvers av landegrenser.

Denne uken la EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA) fram en ny rapport som viser at 62 millioner kvinner i EUs medlemsland (33 prosent) har blitt utsatt for fysisk eller seksuell vold etter fylte 15 år. 5 prosent har blitt voldtatt.

     Last ned: Rapporten fra FRA

En rekke mottakerland av EØS-midler har ønsket å samarbeide med Norge for å bekjempe og forebygge vold mot kvinner.

Gjennom EØS-midlene støtter Norge nå programmer i 14 mottakerland som har dette som fokus. Per i dag utgjør støtten om lag 200 millioner kroner (24,6 millioner euro).

Støtten skal blant annet bidra til:

  • Etablering av 200 nye plasser i krisesentre i Slovakia
  • Opplæring av 500 polititjenestemenn i Litauen for å gjøre dem bedre i stand til å håndtere voldssaker, samt etablering av landets første system for voldsalarmer
  • Etablering av døgnåpen krisetelefon i Estland
  • Opplæring av 3000 fagpersoner i Polen som arbeider med å bekjempe vold mot kvinner

Norges støtte er rettet inn mot å ta tak i årsakene så vel som konsekvensene av vold mot kvinner. I tillegg legges det vekt på holdnings- og informasjonskampanjer slik at mangel på forståelse ikke skal hindre kvinner fra å søke hjelp og anmelde overgrep og sørge for at overgriperne blir stilt til ansvar.

     Last ned: Brosjyre med oversikt over tiltak per land

Delta i samarbeid
De fleste programmene gjennomføres i samarbeid med Europarådet og mellom fagetater i Norge og mottakerlandene. Norske aktører som allerede er involvert, inkluderer blant annet Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Krisesentersekretariatet.

De fleste programmene lyser også ut støtte til enkeltprosjekter. I tråd med målsettingen for EØS-midlene om å styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene, er det en målsetting å rekruttere norske partnere i enkeltprosjekter. Flere norske frivillige organisasjoner deltar allerede i pågående prosjekter.

     Les mer: Liste over pågående utlysninger

I tillegg til egne programmer for å bekjempe vold mot kvinner, er det også mulig å få støtte til prosjekter med denne tematikken både gjennom forskningsprogrammer og programmer for sivilt samfunn.

     Les mer: Guide til et vellykket partnerskap

Til toppen