Sosialt entreprenørskap mot ungdomsledighet

EØS-midlene

Å skape grunnlag for nye arbeidsplasser er en av de største utfordringene i Europa. Svært mange ungdommer har verken jobb eller er under utdanning. Det trengs nye løsninger. Sosiale entreprenører kan sitte på noen av dem.

Å skape grunnlag for nye arbeidsplasser er en av de største utfordringene i Europa. Svært mange ungdommer har verken jobb eller er under utdanning. Det trengs nye løsninger. Sosiale entreprenører kan sitte på noen av dem.

Ifølge Eurostat er ungdomsarbeidsledigheten i EU 23,1 prosent. Det er store forskjeller landene imellom. Målemetodene varierer også. Det endrer imidlertid ikke på at millioner av europeiske ungdommer ikke har mye håp om å leve et selvstendig liv:

  • Ungdomsledigheten er dobbelt så høy som ledigheten blant voksne
  • Mulighetene for å finne seg jobb er små
  • Jobbene som tilbys, er ustabile og ofte midlertidige
  • De som slutter på skolen er mest utsatt
  • Resignasjonen er økende og stadig flere har sluttet å søke etter jobb

Sosialt entreprenørskap

Det å starte en organisasjon eller bedrift hvis hovedmål er å løse et sosialt problem innenfor områder som miljø, utdanning, helse, menneskerettigheter og økonomisk utvikling.

Sosiale entreprenører bruker metoder og verktøy fra forretningsverdenen for å gjøre verden litt bedre.

Kilde: Universitetet i Oslo

Å være uten arbeid eller falle ut av utdanningssystemet er verst for den som er rammet. Det går ut over selvtillit, helse, mv. I stedet for å bidra til samfunnet gjennom meningsfylt arbeid, blir de en belastning. Men familien rundt påvirkes også ofte negativt.

Nytenkning
Det finnes ingen enkle løsninger. Dette er utfordringer Europa ikke kan vedta seg ut fra. Samtidig gir dette muligheter for å tenke helt nytt. Noen gjør det allerede. De kalles gjerne sosiale entreprenører.

De kan selvsagt ikke løse krisen i økonomien for mange europeiske land. EU og medlemslandene må gjennomføre de langsiktige vekststrategiene. Sosialt engasjerte entreprenører kan imidlertid skape resultater på kort sikt. De jobber på bakken, direkte med arbeidsledige og jobbsøkende ungdommer.

Samarbeid på tvers
Sosiale entreprenører har vist at de kan utfylle politikernes handlingsplaner. De skaper samarbeid mellom det offentlige, frivillige organisasjoner, private bedrifter og utdanningssystemet om nye løsninger for å gi utsatte ungdommer tilbake troen på seg selv gjennom opplæring, trening og ulike former for arbeidserfaring.

Ungdomsledighet og sosialt entreprenørskap var utgangspunktet for en konferanse Norge arrangerte sammen med den portugisiske stiftelsen Gulbenkian i Lisboa 5. november. Portugal er ett av landene i EØS med svært høy ledighet blant ungdommer, om lag 35 prosent.

     Les mer: Talen til statssekretær Ingvild Stub

Konferansen samlet eksperter fra OECD, Europakommisjonen, politikere, næringsliv, ideelle stiftelser, frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører. Det kom tydelig fram at sosialt entreprenørskap skaper varige resultater, men at det må samarbeides bedre på tvers av privat, offentlig og frivillig sektor.

EØS-midlene
Dette er interessant for Norge på flere måter, ikke minst for innretningen av EØS-midlene som er Norges bidrag til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i Europa. Statssekretær Ingvild Næss Stub varslet i sitt innlegg under konferansen at Norge kommer til å bruke en større andel av EØS-midlene på tiltak for Europas unge generasjoner som har falt utenfor:

– Norge støtter opp om EUs strategier for å skape vekst og sysselsetting i Europa. Vi har et mål om markant økning i støtten til lærlingeordninger, entreprenørskap og innovasjon i den neste runden med EØS-midler, sa Stub i talen.

     Les mer: Eksempler på norskstøttede prosjekter mot ungdomsledighet

Allerede i inneværende periode er det satt av EØS-midler til å få utsatte barn og ungdom tilbake på skolen eller i jobb. Dette skjer gjennom særskilt støtte til frivillige organisasjoner eller gjennom programmer for utsatte barn og unge. Bare i Portugal er 20 millioner kroner nylig fordelt på 21 prosjekter.

Til toppen