EU – mer enn en handelspartner

Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Norges ambassadør til EU, Atle Leikvoll, var 5. november invitert til Europaparlamentets komité for internasjonal handel. Formålet var å utveksle synspunkter på handelssamarbeidet mellom Norge og EU.

EU-ambassadør Atle Leikvoll benyttet innledningen til å redegjøre for sentrale deler av Norges samarbeid med EU (Foto: Anders Aalbu, EU-delegasjonen).

Norges ambassadør til EU, Atle Leikvoll, var 5. november invitert til Europaparlamentets komité for internasjonal handel. Formålet var å utveksle synspunkter på handelssamarbeidet mellom Norge og EU. 

Det er om lag to år siden forrige gang ambassadør Leikvoll var invitert til den samme komiteen i Europaparlamentet. Han fikk ordet innledningsvis og hadde da anledning til å redegjøre for Norges syn på handelen med EU. Han disponerte taletiden i fire bolker og startet med å snakke om det store bildet.

Det store bildet
Leikvoll minnet om at Norge er EUs femte største handelspartner og det sjuende største eksportmarkedet. Sett fra motsatt side er tre fjerdedeler av Norges utenrikshandel med EU. Den gjensidige nytten er dermed stor, men samtidig handler samarbeidet om mye mer enn handel. Norge er en integrert del av det indre marked som sikrer tilgang til de fire friheter; fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer. Det er i år 20 år siden EØS-avtalen trådte i kraft, og i oktober ble rettsakt nummer 10 000 inkorporert i avtalen. I tillegg deltar Norge også i flere av EUs programmer som for eksempel Horisont 2020 og Erasmus+.

Energi
Videre fortalte Leikvoll om Norge som energieksportør til EU. Vi dekker 20 prosent av EUs behov for gass og 12 prosent av behovet for olje. Men igjen, dette handler om mer enn handel. Norge er en stabil, langsiktig og forutsigbar leverandør av energi til Europa. Dette har gjensidig nytte og betydning. Selskaper fra ulike EU-land står for 40 prosent av aktiviteten på norsk sokkel. Det utgjør 100 000 arbeidsplasser. I en tid der energi og klima, samt energisikkerhet står på toppen av den europeiske agendaen, er partnerskapet Norge-EU på energisiden viktigere enn noensinne.

Fisk og sjømat
Dernest tok Leikvoll opp fisk- og sjømatsektoren. Dette er ikke dekket av EØS-avtalens generelle bestemmelser, og Norge møter toll og handelshindringer på EU-markedet. Målsetningen er å få disse redusert og fjernet. Mer enn 60 prosent av Norges totaleksport av fisk og sjømat går til EU. Også her er den gjensidige nytten og betydningen stor. Bearbeiding av fisk og sjømat eksportert fra Norge sørger for 12 000 arbeidsplasser i EU.

Landbruk
Til slutt snakket Leikvoll om landbrukssektoren. Den er heller ikke dekket av EØS-avtalens generelle bestemmelser, men derimot av artikkel 19 i avtalen. Artikkel 19 legger opp til forhandlinger om markedstilgang for landbruksvarer annet hvert år. Disse forhandlingene er nå nært forestående. Norge er klar og så snart EU er klar vil forhandlingene komme i gang.

I etterkant av ambassadør Leikvolls innlegg hadde parlamentsmedlemmene mulighet til å komme med kommentarer og stille spørsmål. Du kan se videoopptak av hele sesjonen her.

Til toppen