EU har fått overvåkingsorgan for melk

Rapport fra landbruksråd Knut Øistad

Europakommisjonen har etablert overvåkingsorganet Milk Market Observatory som skal observere om det oppstår alvorlige forstyrrelser i melkemarkedet. Landbruksråd Knut Øistad rapporterer.

I de senere år har markedsutviklingen for meieriprodukter i EU vært positiv. Illustrasjonsbilde: Marine Vallet

Kommissær for landbruk og bygdeutvikling, Darcian Ciolos, foreslo høsten 2013 å etablere et overvåkingsorgan for melkemarkedet. Hensikten er å følge markedsutviklingen kontinuerlig og å kunne reagere raskt dersom det oppstår alvorlige forstyrrelser i markedet. Forslaget er gjennomgående godt mottatt i medlemslandene.

Overvåkingsorganet for melkemarkedet, Milk Market Observatory, ble nylig offisielt åpnet. Observatoriet vil samle data og gjøre disse offentlig tilgjengelig. Videre vil det bli gjennomført markedsanalyser og framskrivninger av melkemarkedet med kort og mellom-lang tidshorisont. Observatoriet får et «råd» sammensatt av aktører i melkemarkedet som vil drøfte data og gi ytterligere informasjon til analysene som gjennomføres.

Sikrer gradvis overgang til melkeproduksjon uten kvotebegrensninger
I forbindelse med reformen av EUs landbrukspolitikk i 2005 la EU opp til å fjerne kvotesystemet for melk. Tidspunktet for avviklingen av kvotesystemet ble til slutt satt til 1. april 2015. Det endelige tidspunktet for avviklingen av kvotesystemet ble satt i forbindelse med den såkalte «helsesjekken» av landbrukspolitikken i EU i 2009. Dette var en gjennomgang av reformen fra 2005 som la opp til justeringer i regelverket for videreføring av reformen.

For å sikre en gradvis overgang mot en melkeproduksjon uten kvotebegrensninger ble det innført en årlig kvoteøkning fra oktober 2009 til 2014. Det ble umiddelbart gitt en kvoteøkning på fem prosent i 2009/2010. Deretter økte kvotene med en prosent pr år. Videre ble regelverket endret slik at produsenter som oversteg kvoten med mer enn seks prosent betalte femti prosent mer enn normalt for kvantumet som oversteg kvotene.

Tiltakspakke for melkesektoren
EU introduserte en tiltakspakke for melkeproduksjonen i EU i 2010 som et bidrag til å forberede sektoren på avviklingen av kvotesystemet og som en reaksjon på krisen i melkesektoren i 2009. Tiltakspakken introduserer muligheter for skriftlige kontrakter mellom leverandører og foredlingsleddet i forkant av leveranser. Tiltakspakken gir mulighet for at melkeprodusentene kan forhandle kontraktene kollektivt gjennom sine produsentorganisasjoner.

Tiltakspakken fra 2010 introduserer også ulike virkemidler for innovasjon og markedsføring i sektoren. Effekten av tiltakspakken vil bli vurdert i en rapport som Europakommisjonen har varslet skal offentliggjøres i løpet av juni 2014. Rapporten vil ta for seg alle sider av utviklingen i melkesektoren i EU. En ny gjennomgang er berammet for 2018. Tiltakspakken skal vare fram til 2020.

Den foreløpige siste reformen av EUs felles landbrukspolitikk ble vedtatt i 2013. Reformen omfatter også den felles markedsordningen i landbrukspolitikken som blant annet regulerer virkemidlene i melkesektoren.  Den politiske enigheten fra 2013, og de formelle vedtakene om reformen av landbrukspolitikken, bekrefter tidspunktet for avviklingen av kvotesystemet for melk i EU. Reformen introduserer ingen nye markedsregulerende tiltak.

Positiv markedsutvikling for meieriprodukter i EU
I de senere år har markedsutviklingen for meieriprodukter i EU vært positiv. Priser og avsetningsmuligheter er fortsatt gode og det bidrar til å lette overgangen til et system uten produksjonskvoter. De samlede leveransene av melk i EU har økt fra 2012 til 2013. Produksjonen av kumelk har økt med 1,78 prosent i perioden april-desember 2012 til april-desember 2013. I samme periode har leveransene av ost økt med 1,6 prosent og skummet melkepulver har økt med 9,4 prosent. Særlig sterk har økningen for drikkemelk vært i Nederland og Estland. I flere av landene i Sør-Europa har det vært en nedgang i melkeleveransene.

Meierisektoren i EU gjennomgikk en krise i 2009. Etter den tid har både priser og marginer i sektoren økt. I desember 2013 nådde prisene en ny rekord på 40,4 euro per 100 kilo. Det er en økning på 18 prosent fra desember 2012. Analytikere vurderer at markedsutviklingen fortsatt vil være sterk. Frykten for en tilsvarende utvikling som i 2009 etter at kvotesystemet fjernes i 2015 er imidlertid tydelig til stede i mange medlemsland.

Det ser nå ut til at ni medlemsland vil produsere mer melk enn tildelt nasjonal kvote i 2013/2014. «Overproduksjonen» vil være størst i Nederland der melkeprisen i desember 2013 nådde et nivå på 44 euro per 100 kilo.

Til toppen