EUs plantevernmiddelpakke inn i EØS-avtalen

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

136 rettsakter ble innlemmet i EØS-avtalen 30. september 2014. Rettsaktene utgjør tilsammen en regelverkspakke om bruk av plantevernmidler.

Plantevernpakken består av en forordning om markedsføring av plantevernmidler, en forordning om statistikk for plantevernmidler, et direktiv om bærekraftig bruk og et direktiv om sprøytemiddelmaskiner (Foto: Landbruks- og matdepartementet).

Den nye regelverkspakken erstatter et direktiv fra 1991. Den fastsetter hvilke preparater som kan brukes i plantevernmidler. Frem til nå har EØS/EFTA-landene hatt et unntak som har gitt dem mulighet til å benytte strengere regler for godkjennelse av slike preparater.

Et preparat skal godkjennes for bruk i Norge så lenge det tilfredsstiller kriteriene i forskriften. Kriteriene tar for seg preparatets karakteristikk, effekt og sammensetning. De ser også på de tilgjengelige muligheten for å analysere preparatet, påvirkningen på menneskers helse og miljøet, samt hvordan eventuelle giftstoffer påvirker naturen.

Godkjenningsprosessen for nye preparater på markedet vil fortsette å være et nasjonalt ansvar. Søknader om godkjenning skal leveres til myndighetene i det landet der produktet først er planlagt å komme på markedet. Med søknaden skal det følge informasjon om hvordan det aktuelle plantevernmiddelet potensielt kan påvirke menneskers helse, dyrehelse og påvirkning på miljøet.

Rettsaktene ble innlemmet i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre. Med forbehold om godkjenning i Stortinget, og i Liechtensteins nasjonalforsamling, vil de bli gjennomført i norsk lov.

Her kan du lese om alle rettsaktene som ble innlemmet i EØS-avtalen 30. september 2014.

Les mer om plantevernmidler på Mattilsynets sider.

Til toppen