EUs utenriksministre om utviklingen i Arktis

Av Ragnhild Sjoner Syrstad, EU-delegasjonen

EUs interesse for Arktis har økt i takt med den globale oppmerksomheten mot nordområdene. Nå har EUs utenriksministre kommet med rådskonkusjoner om Arktis.

EU omtaler blant annet bærekraftig utvikling og styrking av miljøvernberedskap i rådskonklusjonene om Arktis. Foto:Sebastian Gerland/Norsk Polarinstitutt

EUs utenriksministre i Utenriksrådet (Foreign Affairs Council) vedtok rådskonklusjoner om Arktis den 12. mai 2014.

Hovedbudskapet i rådskonklusjonene er tredelt:

  • Beslutningen fra Kirunamøtet om EUs observatørstatus i Arktisk råd må gjennomføres fullt ut så snart som mulig innen neste høynivåmøte mellom Canada og EU
  • EU bør fortsette på sin nåværende kurs
  • De ulike delene av EU-byråkratiet må gjøres oppmerksom på betydningen av nordområdene i forbindelse med langtidsbudsjettet 2014 – 2020

– Rådskonklusjonene er politiske anbefalinger og fungerer som en veiledning i forbindelse med de mange skiftene som ventes i EU-systemet senere i år. Rådskonklusjonene oppmuntrer til at det nåværende EU-arbeidet om Arktis kan videreutvikles, forklarer ambassaderåd Eli Jonsvik. Hun er ansvarlig for Nordområdene og Europaparlamentet ved Norges delegasjon til EU i Brussel.  

Bakgrunn for rådskonklusjonene om Arktis
En felles uttalelse fra Europakommisjonen og Høyrerepresentanten for utenrikssaker fra juni 2012 tar for seg viktige elementer i EUs politikk og aktiviteter i Arktis. Med utgangspunkt i blant annet den felles uttalelsen, vedtok Europaparlamentet med stort flertall en Arktis-resolusjon 12. mars 2014. Resolusjonen oppfordrer til en strategi og handlingsplan som konkretiserer EUs engasjement i Arktis.

– Vi ser her at EU tar inn over seg viktige områder som bærekraftig utvikling, styrking av miljøvernberedskap, søk og redning, utbygging av infrastruktur og urfolksspørsmål. Både Europaparlamentet og Rådet viser til FNs havrettstraktat når det gjelder det juridiske rammeverket for Arktis så vel som kyststatenes rolle. Arktisk råd anerkjennes som hovedorganet for regionalt samarbeid i polarområdet, understreker Jonsvik.

12. mai fulgte EUs utenriksministre opp med rådskonklusjoner om Arktis. Både Europaparlamentets resolusjon og rådskonklusjonene er uttrykk for at nordområdene er viktige for EU.

– EU har over lang tid utviklet sin Arktis-politikk. Rådet ber Kommisjonen og Høyrepresentanten om å legge fram forslag til den videre utviklingen av en integrert Arktis-strategi innen desember 2015,sier Jonsvik.

Mer informasjon:

Du kan lese rådskonklusjonene om Arktis i sin helhether.

Du kan lese mer om EUs Arktis-politikk her 

Du kan lese om Norges samarbeid med EU om utenrikspolitiske spørsmål her

Les om norsk nordområdepolitikk på Nordområdeportalen

 

 

Til toppen