Effektiv arealutnyttelse og økt matproduksjon

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har sammen med flere institutter produsert ny kunnskap om effektiv arealutnyttelse og økt matproduksjon. En viktig konklusjon er at matproduksjon kan økes med om lag 16 prosent på dagens areal. Det er dermed ingen entydig sammenheng mellom arealbruk og matproduksjon(FFL/JA).

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har sammen med flere institutter produsert ny kunnskap om effektiv arealutnyttelse og økt matproduksjon. En viktig konklusjon er at matproduksjon kan økes med om lag 16 prosent på dagens areal. Det er dermed ingen entydig sammenheng mellom arealbruk og matproduksjon.

Norsk jordbrukspolitikk sørger i dag for høy matproduksjon på tilgjengelige jordbruksarealer. Likevel har arealbruken i de siste 15 år blitt ekstensivert i retning mot mindre produksjon av mat og fôr per arealenhet. Andelen åpenåkervekster har minket, og en del fulldyrket og overflatedyrket areal har blitt beite. Ved å legge om dyrkingen mot energi- og/eller proteinrike vekster, ta i bruk dyrket mark som nå er ute av produksjon, samt agronomisk optimale vekstskifter, kan matproduksjonen målt som energi og protein på dagens dyrkede areal økes med om lag 16 prosent.

Simuleringen med modellen Jordmod peker i samme retning: Matproduksjon kan økes på dagens areal. Det er dermed ingen entydig sammenheng mellom arealbruk og matproduksjon. 

NILF har sammen med Agri Analyse, Bygdeforsking, Norsk institutt for skog og landskap og Bioforsk gjennomført et prosjekt om «Effektiv arealutnyttelse» på oppdrag av Stryet for forskningsmidler over jordbruksavtalen (FFL/JA).

Kornåker

Norsk matproduksjon kan økes med om lag 16 prosent på dagens areal. Det er dermed ingen entydig sammenheng mellom arealbruk og matproduksjon, konkluderer en ny forskningsrapport.  (Foto: Siri Abrahamsen)

 

Til toppen