Egenerklæring for sakkyndige i barnevernssaker

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) har nå satt i gang et arbeid med å innføre egenerklæring for sakkyndige i barnevernssaker.

- Jeg vil innføre retningslinjer der den sakkyndige må levere en egenerklæring sammen med sin rapport. Egenerklæringen vil gi oversikt over tidligere oppdrag og hvem som har vært oppdragsgiver, samt om eventuelle oppdrag som fagkyndig nemndsmedlem eller fagkyndig meddommer, sier statsråd Horne.

- Formålet er å legge til rette for større åpenhet om den sakkyndiges forhold til oppdragstaker og en økt bevisstgjøring av denne problematikken. Det vil også øke tilliten til de sakkyndige og avgjørelsesorganene, samt bedre rettsikkerheten for barn og familier, understreker barneministeren.

Horne er allerede i gang med arbeidet og har hatt møter med Norsk Psykologforening, Sentralenheten for fylkesnemndene og Domstoladministrasjonen.

- Vi vil i tillegg sende ut et brev til barneverntjenesten i kommunene for å sikre at det finnes gode rutiner for å vurdere sakkyndiges habilitet i barnevernssaker. Samtidig vil det bli varslet om at det kommer retningslinjer for egenerklæring, sier Horne.

Hun vil også be Sentralenheten for fylkesnemndene, gjerne i samarbeid med Domstoladministrasjonen, om å utarbeide en kort sjekkliste med spørsmål.  Spørsmålene bør stilles i forbindelse med habilitetsvurdering av sakkyndige meddommere eller fagkyndige medlemmer av fylkesnemnda.

Til toppen