En ansvarlig forvaltning av pensjonsfondet

Innlegg i DN

Åpenhet og etisk bevissthet skal prege forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. I den årlige meldingen om fondet, som vi legger frem i dag, legger vi derfor opp til å styrke arbeidet med ansvarlige investeringer, skriver finansminister Siv Jensen i DN.

Åpenhet og etisk bevissthet skal prege forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. I den årlige meldingen om fondet, som vi legger frem i dag, legger vi derfor opp til å styrke arbeidet med ansvarlige investeringer. De etiske kriteriene for hvilke selskaper fondet kan investeres i ligger fast. Men vi vil omorganisere arbeidet slik at vi får større effektivitet og slagkraft, samtidig som vi ivaretar hensynet til åpenhet og legitimitet.

Dagens tredelte organisering av arbeidet mellom Finansdepartementet, Norges Bank og Etikkrådet er ikke optimal. Vi foreslår at Norges Bank både skal få ansvar for eierskapsutøvelsen og utelukkelsesmekanismen, mens det fortsatt skal være en politisk beslutning å bestemme mandatet til Norges Bank og kriteriene for utelukkelser. Arbeidet med observasjon og utelukkelse bør ses i sammenheng med eierskapsutøvelsen. Dette vil gi en sammenhengende kjede av virkemidler i arbeidet med ansvarlige investeringer. Norges Bank vil få større tyngde i eierskapsutøvelsen når det også er de som kan ta beslutninger om uttrekk. Generelt er det bedre å få selskapene til å endre praksis, enn å trekke seg ut.

På oppdrag fra Finansdepartementet vurderte Strategirådet i 2013 hvordan de samlede ressursene og kompetansen i Finansdepartementet, Etikkrådet og Norges Bank best kunne utnyttes for å styrke arbeidet med ansvarlige investeringer. Endringene vi legger frem bygger på anbefalingene fra Strategirådet og synspunkter som kom fram i høringsrunden. Vi fikk mange gode innspill som vi har tatt med oss. Vi legger fram flere tiltak for å sikre åpenhet og uavhengige vurderinger av Norges Banks arbeid på dette området.

Et av hovedmålene med endringene i 2009 var å oppnå bedre samvirke mellom eierskapsutøvelsen og utelukkelsesmekanismen. Det ble også lagt vekt på at alternative virkemidler skulle vurderes, før en besluttet å utelukke et selskap fra fondet. Utelukkelse er et virkemiddel som er ment å være en siste utvei etter at selskapets vilje og evne til å bedre praksis er vurdert. Innenfor dagens organisering har det vært vanskelig å få til det ønskede samspillet mellom virkemidlene med dagens organisering.

I dag utnevner Finansdepartementet et Etikkråd som gir råd til departementet om selskaper som har virksomhet i strid med de etiske kriteriene. Ansvaret for eierskapsutøvelsen ligger i Norges Bank, sammen med ansvaret for resten av den operasjonelle forvaltningen. Beslutningen om hvorvidt fondet skal følge opp enkeltselskaper gjennom utelukkelse, observasjon eller eierskapsutøvelse har ligget i departementet.

En slik tredeling skiller seg både fra hvordan forvaltningen ellers er organisert og fra andre statlige fond internasjonalt. Finansdepartementet, Etikkrådet og Norges Bank har ulike oppgaver og mandater. Både Norges Bank og Etikkrådet har over tid utviklet sitt arbeid – og høstet internasjonal anerkjennelse for det. Vi deler samtidig Strategirådets syn om at bankens og Etikkrådets stadig bredere tilnærming har ført til at de i økende grad arbeider med overlappende spørsmål. Vi mener det er viktig at fondet opptrer med én stemme utad for å oppnå økt slagkraft i arbeidet.

Ved at beslutninger om utelukkelse av enkeltselskaper ligger i departementet er det en fare for at de kan oppfattes som for eksempel en del av utenrikspolitikken. Det kan i så fall svekke fondets legitimitet både lokalt og internasjonalt. Et bredt flertall på Stortinget har uttalt at fondet ikke bør gå i en slik retning. Jeg mener det er viktig at beslutninger om utelukkelse tas på armlengdes avstand fra politiske myndigheter. Regjeringen støtter derfor Strategirådets anbefaling om at kriteriene for utelukkelse av selskaper innarbeides i mandatet til Norges Bank og at det operasjonelle ansvaret overføres fra departementet til banken. Det er viktig at Norges Bank får tilgang til tilsvarende ressurser og kompetanse som i dag ligger i Etikkrådet.

Når vi innarbeider de etiske kriteriene i mandatet til Norges Bank er det samtidig viktig at vi tar med oss de gode sidene ved dagens system. Vi er tydelige på at fondet har et overordnet finansielt mål, men at forvaltningen også er pålagt etiske begrensninger. De etiske kriteriene skal fortsatt fastsettes av departementet og forankres i Stortinget.

Vi er enige i flere av høringsinstansenes syn på åpenhet og legitimitet i befolkningen. Derfor iverksetter vi flere tiltak:

  • Krav til åpenhet om bankens prinsipper og strategiene innenfor ansvarlige investeringer

  • Krav om offentliggjøring og begrunnelse for utelukkelser

  • Økte krav til rapportering, herunder om dialog med enkeltselskaper og om virkningene av eierskapsarbeidet

Vi vil også opprette et eget uavhengig ekspertråd for å vurdere hvordan Norges Bank arbeider med ansvarlige investeringer. Utvalget skal avgi offentlige rapporter. Dette vil styrke åpenheten om Norges Banks arbeid med ansvarlige investeringer.

Endringene vil etter Regjeringens syn gi bedre gjennomslagskraft, forutsigbarhet og konsistens i arbeidet med ansvarlig investeringer. Det vil bedre ivareta målsettingen for fondet og den grunnleggende etiske forpliktelsen om at det skal komme framtidige generasjoner til nytte.