Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i representasjonsregelverket

Stortinget har vedtatt endringer i reglene om ansattes styrerepresentasjon i aksje- og allmennaksjeloven, selskapsloven, statsforetaksloven og samvirkelova. Endringene trer i kraft 1. juli.

Endringene innebærer at det kan etableres ansatterepresentasjon på konsernnivå, såkalt konsernordning, etter avtale mellom konsernet og et flertall av de ansatte, eller lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte.

Tidligere har det vært nødvendig med godkjenning fra Bedriftsdemokratinemnda for å etablere en konsernordning. Det vil fortsatt være mulig å søke Bedriftsdemokratinemnda om en slik ordning, for eksempel dersom det ikke er enighet om å inngå avtale.

For nærmere omtale av lovendringene viser departementet til Prop. 73 L (2013-2014)

Fra 1. juli trer dessuten nye ”representasjonsforskrifter” i kraft:

  • forskrift om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling
  • forskrift til selskapslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styrende organer
  • forskrift til statsforetakslovens regler om de ansattes rett til representasjon i styre og bedriftsforsamling og forskrift om de ansattes rett til representasjon i styrer for interkommunale selskaper

Endringene i disse forskriftene er først og fremst av språklig og strukturell karakter. I tillegg blir det blant annet åpnet for valg av personlige varamedlemmer ved forholdstallsvalg, og det presiseres at valg av ansatterepresentanter kan skje ved elektronisk valg.

Se også Veiledning til forskrift om ansattes rett til representasjon i styrende organer 

Til toppen