Endringer i verdipapirforskriften om innhold i prospekt

Finansdepartementet fastsatte 10. november 2014 endringer i verdipapirforskriftenes regler om innhold i EØS-prospekt ved offentlige tilbud og opptak til notering av omsettelige verdipapirer.

EØS-regler som svarer til Kommisjonsforordning (EU) 759/2013 gjennomføres ved endring i verdipapirforskriften § 7-13 om utforming av EØS-prospekt mv.

Se forskriftsendringen her.

Endringen gjelder opplysningskrav i prospekt for konvertible gjeldsinstrumenter og andre gjeldsinstrumenter som gir en rett til ombytting i utsteders aksjer. Se nærmere beskrivelse i høringsnotatet.

Til toppen