Enighet om styrket innsats for verdens naturmangfold

Tap av natur, arter og økosystemer fortsetter. Det internasjonale toppmøtet om naturmangfold i Sør-Korea vil doble den økonomiske innsatsen. – Dette er et grunnarbeid for å sikre menneskenes eksistens og velferd. Det vil kreve innsats fra alle land og sektorer, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Tap av natur, arter og økosystemer fortsetter. Det internasjonale toppmøtet om naturmangfold i Sør-Korea vil doble den økonomiske innsatsen. – Dette er et grunnarbeid for å sikre menneskenes eksistens og velferd. Det vil kreve innsats fra alle land og sektorer, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

FN-rapporten "Global Biodiversity Outlook 4" ble lansert under partsmøtet. Tapet av natur, arter og økosystemer fortsetter. Konklusjonen er tydelig: Det gjenstår betydelig innsats om verden skal nå målene som er satt for 2020. Vedtakene fra partsmøtet i Sør-Korea er gledelig og viktig i det globale arbeidet med å ta vare på naturgodene.

-Møtet gir en marsjordre om at vi må bli flinkere til å utnytte naturressursene på en bærekraftig og effektiv måte, slik at vi kan sikre oss de godene naturen gir oss også i fremtiden, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

-Jeg vil gå inn for at arbeidet med å sikre verdens naturmangfold blir en del av FNs nye bærekraftsmål. Det er viktig å inkludere biologisk mangfold her, for å sikre at hele verden drar i samme retning, sier utenriksminister Børge Brende.

De 194 medlemslandene ble i Sør-Korea enige om å øke finansieringen av tiltak og kapasitetsbygging i utviklingsland. Målet er å doble den økonomiske innsatsen. Vedtaket innebærer også at landene må satse mer på naturmangfoldet i sine egne land.

Partsmøtet i Sør-Korea vedtok også en rekke nye tiltak som innebærer en sterkere innsats for naturmangfoldet. Blant annet ble 158 biologisk og økologisk viktige områder i havet identifisert. Blant disse er to områder i Polhavet utenfor 200 nautiske mil og tiltak for å minimere og bekjempe effekter av undervannsstøy.

Norges fikk gjennomslag for å styrke gjennomføringen av konvensjonen for biologisk mangfold ved å starte en frivillig ordning hvor land skal etterse hva andre land gjør for å nå målene og bidra med kunnskaps- og erfaringsutveksling.

Norge og medlemslandene i konvensjonen har vedtatt 20 ambisiøse mål for å ta vare på naturmangfold og økosystemene innen 2020.

-Det er viktig at vi minner hverandre på hvorfor vi har blitt enige om å kjempe for bevaring av naturmangfoldet og økosystemene. Dette er et grunnarbeid  for å sikre menneskenes eksistens og velferd og som krever innsats fra alle land og alle sektorer, sier Sundtoft.

Fakta Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD):

  • Konvensjonen ble vedtatt på Rio-møtet i 1992 og har i dag 194 parter.
  • Konvensjonen har 3 hovedmål; (i) bevaring av biologisk mangfold, (ii) bærekraftig bruk av mangfoldet og (iii) rettferdig fordeling av utbyttet fra bruk av genetiske ressurser.
  • Konvensjonen omfatter alt biologisk mangfold, både arter, økosystemer og genetisk mangfold, og gir en ramme for forvaltning av det biologiske mangfoldet for alle sektorer. Den har preg av å være en rammekonvensjon hvor presisering av tiltak og mål blir gjort av partsmøtene gjennom for eksempel vedtak om å utvikle protokoller (Cartagena-protokollen om genmodifiserte organismer og Nagoya-protokollen om genetiske ressurser), strategier, retningslinjer, arbeidsprogram, anbefalinger og rapporteringer. Den strategiske planen mot 2020, omfatter mål for å forbedre statusen til naturmangfold, styrke godene fra dette, å adressere direkte og indirekte drivkrefter for tap av naturmangfold samt styrke gjennomføringsevne til landene.
  • Konvensjonen om biologisk mangfold har vært sentral for utviklingen av norsk naturforvaltning. Den første norske handlingsplanen for CBD (St.meld 42 (2000-2001)) la grunnlaget for utviklingen av naturmangfoldloven og etableringen av Artdatabanken. Senere internasjonalt arbeid har ført til nasjonalt innsats for å øke kunnskapen om bredden av verdier fra biologisk mangfold med et fokus på økosystemtjenester, med utvikling av en egen NOU om dette.  Norges andre handlingsplan for CBD er under utvikling.
Til toppen