Enklere å ta ut mer av foreldrepermisjonen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen vil gjøre det enklere for familier å få brukt hele foreldrepermisjonen sammen med barna. Nå sendes forslag til en utvidet unntaksordning for fedre- og mødrekvoten i foreldrepengeordningen på høring.

Regjeringen vil gjøre det enklere for familier å få brukt hele foreldrepermisjonen sammen med barna. Nå sendes forslag til en utvidet unntaksordning for fedre- og mødrekvoten i foreldrepengeordningen på høring. 

- Dette vil bety en forbedring for noen av dem som ikke har mulighet til å ta ut kvoten, og gi foreldrene økt valgfrihet. I dag er det et underforbruk av foreldrepengedager, og vi mener unntaksordningen vil gjøre det enklere for noen familier å ta ut flere av foreldrepengedagene. Barna blir vinnerne, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

Som varslet i regjeringserklæringen og samarbeidsavtalen åpnes det for en tillitsbasert unntaksordning etter objektive kriterier. I dag kan kvoten overføres til den andre forelderen bare ved sykdom. I høringsforslaget åpnes det for unntak også ved arbeidsledighet under den andre forelderens permisjonstid, ved arbeidsopphold i utlandet på minst tre måneder, for selvstendige næringsdrivende, når mors arbeidssituasjon tilsier det og for personer som gjennomfører straff. Forslagene blir omtalt i høringsnotatet. 

To modeller for kontroll og dokumentasjon

Departementet foreslår en enkel og tillitsbasert ordning. Foreldrene skal krysse av for unntaksgrunn i et egenerklæringsskjema og NAV legger dette til grunn uten søknadsbehandling. Når det gjelder etterfølgende kontroll og dokumentasjon av om vilkårene for unntak var oppfylt, skisserer departementet to alternative modeller. I modell 1 foreslås etterfølgende stikkprøvekontroll og en viss grad av dokumentasjonskrav. I modell 2 legges det ikke opp til etterfølgende kontroll av om vilkårene for unntak var oppfylt. Det innebærer at det heller ikke er dokumentasjonskrav.  

I dag tar om lag 90 prosent av fedre som har rett til fedrekvote ut hele eller deler av denne. Det er med andre ord en del foreldre som av ulike grunner ikke får tatt ut sin kvote.

- Hovedregelen er at vi fra 1. juli i år har 10 ukers kvoter til mor og far. Er du i dag forhindret fra å ta ut kvoten av andre grunner enn sykdom vil familien miste disse foreldrepengedagene. Det betyr at barna får kortere tid hjemme sammen med en av foreldrene. Det vil vi gjøre noe med. Dette er et forslag til en unntaksordning for noen grupper som i dag har problemer med å avvikle kvotene sine. Innspillene i høringsrunden blir viktige å lytte til, sier Horne.