Enklere for bønder med svarthalespove

Klima- og miljødepartementet har bestemt at bønder på Jæren som tidligere har måttet søke om dispensasjon til tidlig slått fra år til år nå kan få slik dispensasjon for flere år av gangen.

Fuglearten svarthalespove ble i 2011 en prioritert art etter naturmangfoldloven. Prioritert art vil si arter med særlig beskyttelse. Arten hekker på Jæren på arealer der det foregår intensiv grasproduksjon, og tidlig slått anses som den viktigste enkelttrusselen for arten. Prioriteringen innebar derfor at det ble innført et forbud mot slått før 15. juli. I 2012 og 2013 søkte de fleste bøndene som drev med grasproduksjon i hekkeområdene om dispensasjon fra slåtteforbudet, og fikk det.

- Vi ønsker å gjøre situasjonen enklere for grunneierne. Når slike dispensasjoner innvilges for flere år av gangen, vil dette vil gi bøndene større trygghet og forutsigbarhet enn i dag. Bøndene vil også slippe det praktiske arbeidet med å måtte søke om dispensasjon hvert år, uttaler statssekretær Lars Andreas Lunde.

Departementet ser dessuten nærmere på praktiseringen av ordningen med prioriterte arter. I denne vurderingen inngår også svarthalespove.

- Vi ønsker å ha en helhetlig tilnærming til arbeidet med prioriterte arter, slik at vi sikrer oss at vi benytter det mest hensiktsmessige virkemidlet for å ta vare på blant annet arter som er truet, sier Lunde.

Til toppen