Enklere skatteregler for næringslivet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper. Endringene vil gjøre det lettere for skattyterne og deres regnskapsførere og andre hjelpere, og vil gi en mer effektiv og korrekt ligningsbehandling. Ligningsskjemaene kan forenkles og reduseres i omfang og antall. Samtidig vil regelverket bli mer konsekvent.

- Endringene er et ledd i Regjeringens arbeid med å forenkle regelverket og redusere skjemaveldet. Regjeringen legger vekt på å gjøre hverdagen lettere for næringsdrivende, sier finansminister Siv Jensen.

Deltakerlignede selskap, som kommandittselskap, ansvarlig selskap, indre selskap og partrederi, er ikke egne skattesubjekter. Ligningen av deltakerne skjer etter en nettometode, ved at skattepliktig formue/inntekt beregnes som om selskapet var skattyter, og deretter fordeles på deltakerne. Skattereglene for deltakerlignede selskaper bidrar til økonomisk likebehandling av ulike virksomhetsformer. Men reglene er svært kompliserte og det er ønskelig med forenklinger. De fleste deltakerlignede selskaper er små, og har et fåtall deltakere.

- Vi ønsker ikke at disse virksomhetene skal bruke betydelige ressurser på å forholde seg til et unødvendig komplisert regelverk. Endringene vil legge til rette for at næringsdrivende i slike selskaper kan bruke mer tid på å skape verdier, og mindre tid og ressurser på å fylle ut skjemaer, sier finansminister Siv Jensen.

Hovedprinsippene i gjeldende ligningsmåte skal videreføres: Det skal fortsatt gjennomføres deltakerligning etter en nettometode, og uttaksbeskatning etter deltakermodellen. Men innenfor disse rammene foreslås en rekke forenklingstiltak.

I høringsnotatet legges det opp til følgende endringer:

  • Stedbunden skattlegging: Etter dagens regler skal personer som utgangspunkt skattlegges til hjemkommunen, men det gjelder særregler om skattlegging til andre kommuner i ulike situasjoner (stedbunden skattlegging). Stedbunden skattlegging gjør deltakerligning mye mer komplisert og arbeidskrevende. Det foreslås at personers inntekt fra deltakerlignet selskap alltid skal skattlegges til bostedskommunen.
  • Inntektssamordning for kommandittister og stille deltakere: I motsetning til andre deltakere i deltakerlignet selskap, har kommandittister og stille deltakere et begrenset ansvar for selskapsforpliktelser. Det foreslås at slike deltakere ikke lenger skal kunne trekke fra slikt selskapsunderskudd i alminnelig inntekt fra andre kilder. I stedet skal underskuddet fremføres til fradrag i fremtidig inntekt fra selskapet eller gevinst ved realisasjon av andel i selskapet. Skattleggingen av kommandittister/stille deltakere blir dermed mer lik skattleggingen av aksjonærer. Endringen vil virke forenklende, og kompliserte regler om fradragsbegrensning kan oppheves. Endringen vil også effektivt motvirke uønsket skatteplanlegging.
  • Reglene om gjennomsnittsligning av skogbruk og reindrift endres slik at gjennomsnittsligning ikke gjennomføres når virksomheten drives av selskap (men bare for enkeltpersonforetak). For selskap har gjennomsnittsligning liten økonomisk betydning, men er likevel svært komplisert å gjennomføre. 
  • Innskuddsmåling forenkles. Etter gjeldende regler måles deltakerens innskudd i selskapet hvert kvartal, som ledd i beregningen av skjermingsfradrag. Erfaring viser at det er vanskelig å ta stilling til innskuddets størrelse inne i en regnskapsperiode. Det foreslås at innskudd i stedet skal måles en gang per år, til innskuddets verdi ved utgangen av året.
  • Ektefeller som er deltakere i deltakerlignet selskap, skal i større grad behandles som selvstendige deltakere i deltakerlignet selskap. I dag blir ektefeller i stor grad identifisert med hverandre når de er deltakere i deltakerlignet selskap. Endringene vil virke forenklende og gi større samsvar mellom skatteretten og selskapsretten.
  • Det foreslås egne regler om skattemessig oppløsning av deltakerlignet selskap uten aktivitet. De foreslåtte endringene vil kunne gi bedre ressursutnyttelse i Skatteetaten, virke klargjørende for skattyterne og bidra til opprydding i skattyterregisteret.
  • Det skal benyttes en lavere tilleggsskattesats i de tilfellene det foreligger opplysningssvikt fra deltaker i deltakerlignet selskap, men hvor korrekte opplysninger er gitt fra selskapet. Satsen skal være 10 prosent.  
  • Det foreslås en endring i reglene om offentliggjøring av skattelister som innebærer at personlige deltakere ikke vil stå oppført i skattelistene med en høyere inntekt fra selskapsforholdet enn deres faktiske overskuddsandel og eventuell gevinst ved realisasjon av andelen. I dag gjør beregningstekniske forhold at alminnelig inntekt i skattelisten kan overstige den faktiske inntekten.
  • Endringene kan gjøres gjeldende fra 2015 eller 2016.

Et mer omfattende sammendrag av forslagene er gitt i kapittel 3 i høringsutkastet.

Høringsutkastet kan leses her

Til toppen