Finansnæringens dag:

Et steg nærmere for nordisk harmonisering

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i lang tid arbeidet for en enighet blant de nordiske landene om at bankvirksomhet i større grad skal være underlagt soliditetskravene som gjelder i det landet hvor virksomheten drives, såkalt vertslandsregulering. – Dette arbeidet har nå fått et løft, sier finansminister Siv Jensen.

- På det nordiske finansministermøtet i oktober i fjor tok jeg initiativet til videre arbeid med vertslandsregulering. For oss er det viktig med gjensidig anerkjennelse av risikovektene for boliglån og motsyklisk kapitalbuffer. Vi har nå mottatt brev fra danske og svenske tilsynsmyndigheter om at de er positive til vertslandsregulering av kapitalkrav for boliglån. Det kan bidra til likere konkurransevilkår for boliglån i det norske markedet, ettersom de fleste utenlandske aktører i Norge er nordiske banker. Dette er et viktig skritt fremover i arbeidet med nordisk harmonisering, sier finansminister Siv Jensen.

Større grad av vertslandsregulering er i tråd med anbefalinger fra en nordisk arbeidsgruppe med medlemmer fra finansdepartementene i Norden, samt anbefalinger i IMFs artikkel IV konsultasjon av Norge som ble publisert 5. september 2013. Slik kan en oppnå at strengere krav i ett land, begrunnet i fare for finansiell ustabilitet og systemrisiko i dette landet, også vil gjelde for virksomhet for banker med hovedkontor i et annet land som driver grensekryssende eller gjennom filial i dette vertslandet. Det må legges til grunn at det er myndighetene i det enkelte land som er best egnet til å vurdere makroøkonomiske forhold og risiko ved utlån i landet. Hovedregelen i EUs regelverk er hjemlandsregulering av filialer, men det åpnes også for vertslandsregulering hvis dette kan begrunnes i hensynet til finansiell stabilitet.

Departementet har lenge arbeidet med følge opp den nordiske arbeidsgruppens anbefaling om større grad av vertslandsregulering, herunder søke å oppnå enighet om at eksempelvis bankenes utlån med pant i bolig i det enkelte nordiske land, underlegges risikovekten i det aktuelle landet hvis denne er høyere enn i hjemlandet.

Finanstilsynet har i brev 16. januar 2014 varslet sine kolleger i Danmark og Sverige om planlagte innstramminger av kravene for IRB-bankenes estimering av viktige parametere for å beregne kapitalkrav for boliglån i Norge. Det danske Finanstilsynet har i brev 6. februar 2014 gitt uttrykk for god støtte for det norske forslaget, og enighet om at kravene bør gjelde alle IRB-banker som yter boliglån i Norge. Det svenske Finanstilsynet har i brev 11. mars 2014 også uttrykt seg positivt til at når Finanstilsynet i Norge gjennomfører de varslede innstrammingene, så vil de følge etter med å gjennomføre det samme for svenske banker som driver virksomhet i det norske markedet gjennom pilar II.

- Enigheten gir et godt grunnlag for å skape likere konkurransevilkår og for det videre arbeidet med nordisk harmonisering. Norden går her foran resten av Europa, og vi utnytter det handlingsrommet EUs regelverk gir på dette området. Det er viktig at hvert enkelt land har de virkemidlene som trengs for å sikre finansiell stabilitet i det enkelte land. Vertslandsregulering vil også være et tema på det neste nordiske finansministermøte som er berammet i juli, sier finansminister Siv Jensen.