Etikkonferansen 2014

Innledning på Etikkonferansen 2014

Offentlig sektor lever av tillit. Vi kan bare ta vare på det høye tillitsnivået i det norske samfunnet hvis vi jobber med holdninger og rutiner, med åpenhet og innsyn, og med gode kontrollrutiner der det trengs.

Takk for invitasjonen!

Viktig konferanse. Kan utveksle erfaringer og finne inspirasjon
til å arbeide med etiske utfordringer. 

En stor satsing avsluttes i dag. KMD glad for å kunne finansiere etikkprosjektet til KS og Transparency International.

Målet med prosjektet har vært bevisstgjøring av aktørene i kommunesektoren, og å utvikle og formidle verktøy og metoder som kan redusere risikoen for korrupsjon.

Tar med sluttrapporten og det gode arbeidet som er gjort i KMDs videre arbeid med etikk i kommunesektoren.

Lett å være for etikk og mot korrupsjon.
Også lett å tro at dette ikke gjelder oss,
men andre organisasjoner, andre steder, andre land.

Slik er det selvsagt ikke.

Det angår oss.

Da gjelder det ikke å være naiv.

Etiske utfordringer kommer i alle fasonger, men sjelden i form av åpenbare bestikkelser.

Gamle vaner og virkelighetsoppfatninger, ubetenksomhet og rolleblanding kan føre oss inn uakseptable og ulovlige farvann.   

Det som ble ansett som greit før, trenger ikke å stå seg i møte med dagens krav og standard.

Det er derfor det etiske immunforsvaret må være godt.

Ansvaret for å sørge for et godt immunforsvar, god etisk refleksjon, påhviler selvsagt hver enkelt av oss.

Men ikke bare.

Her, som i mange andre spørsmål, har dere som er kommunale ledere og ledende folkevalgte et særskilt ansvar.

Dere må sette standarden, legge til rette for arbeid med antikorrupsjon og åpenhet.

Ikke minst gjelder det dere som sitter i kontrollutvalgene.

Kontrollutvalgene er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den enkelte kommune eller fylkeskommune.
Å stille de vanskelige spørsmålene er avgjørende.
Utvalget må ha et våkent blikk på virksomheten til kommunene og sette viktige saker på dagsorden.
Men uansett posisjon må dere gå foran som gode eksempler.

Den franske legen og teologen Albert Schweizer sa en gang at eksemplets makt ikke er det viktigste for å påvirke mennesker.
Det er det eneste som virker.

---

Også tidligere har kommunalministre åpnet disse etikk-konferansene.

Med KMD har vi samlet flere politikkområder i departementet. Dette gjelder blant annet ansvar for forvaltningspolitikken og den statlige arbeidsgiverpolitikken.

Målet er å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor.

Jeg håper og tror at dette gjør at vi kan hente enda mer ut av å tenke helhetlig på offentlig sektor, ikke på kommune og stat hver for seg.

Sier ikke dette for å utfordre det lokale selvstyret.
Tror dere kjenner meg som en forsvarer av det gode lokale folkevalgte skjønnet.
Men vi kan lære av hverandre.
La meg komme med noen eksempler:

 • Vi har etiske retningslinjer for statstjenesten.
  Etiske retningslinjer er like viktige å ha i kommunene.
  For både stat og kommune er det en utfordring å gjøre slike retningslinjer kjent og brukt.

 • KS driver folkevalgtopplæring.
  KMD forvalter kommuneloven og reglene om møteoffentlighet.
  Nå venter vi på en utredning fra kommunelovutvalget.
  Jeg håper at vi sammen klarer å gjøre kommunene åpnere.

 • KS har satset på arbeidsgiverstrategier, ledelse og nettverk om internkontroll.
  I staten har vi programmet Bedre styring og ledelse og en rykende fersk lederplakat. Her kan vi sikkert lære av hverandre.

 • I staten har vi satset på klarspråk i mange år.
  Nå støtter KMD et pilotprosjekt i regi av KS for klarspråk i kommunen.
  Ett av flere elementer for å åpne og effektivisere offentlig sektor.

 • Jeg fant en artikkel på etikkportalen om å motta gaver i jobbsammenheng.
  Staten har en veileder om når tjenestemenn kan motta eller bør avvise gaver.
  Jeg håper dere hjelper kommuner som lager egne retningslinjer.

Før jeg avslutter vil jeg takke de 40 kommunene og fylkeskommunene som har deltatt i de korrupsjonsforebyggende nettverkene i regi av KS og Transparency International Norge.

Takk til alle folkevalgte og medarbeidere som har brukt tid og delt erfaringer.

Oppfordrer alle kommuner til å lese og arbeide med anti-korrupsjonshåndboken som lanseres i dag.

Offentlig sektor lever av tillit.
Tillit til at ressursene brukes godt legitimerer skatter og avgifter.
Kommunene leverer mange viktige tjenester og fatter avgjørelser som påvirker borgenes hverdag.

Det forutsetter at de nyter innbyggernes tillit.

Vi kan bare ta vare på det høye tillitsnivået i det norske samfunnet hvis vi jobber med holdninger og rutiner, med åpenhet og innsyn, og med gode kontrollrutiner der det trengs.

Derfor er konferansen i dag viktig.

Ønsker dere alle lykke til med dagen og dialogen – og håper alle vender tilbake til hverdagen inspirert og bedre skodd til å arbeide for en offentlig sektor som nyter stor tillit – også i etiske spørsmål

Til toppen