Ett år med klimainnsats

I dag er et det ett år siden Regjeringen tiltrådte. Siden den gang har arbeidet med å oppfylle punktene i regjeringsplattformen vært prioritert av regjeringen. En rekke av punktene dreier seg om klimapolitikk og i dag publiserer Regjeringen en liste over hva som er gjennomført.

- Vi har gjennomført en rekke konkrete klimatiltak som den forrige regjeringen aldri leverte. De kommer på områdene til mange departementer. Klimautfordringene er sektorovergripende, og da blir klimaløsningene det samme, fastslår klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Regjeringen gjennomfører også klimatiltak som ikke ligger i plattformen. For eksempel har Kommunal- og moderniseringsdepartementet fornyet de statlige planretningslinjene for første gang på 20 år. Endringen vil gi tettere og mer klimavennlige byer, og bidra til knutepunktutvikling og bedre arealbruk.

- Riktig byutvikling er helt sentral i klimapolitikken, selv om den ikke nødvendigvis dukker opp på et statsbudsjett. Jeg er opptatt av å gjennomføre en helhetlig klimapolitikk og denne oversikten viser helheten i jobben jeg gjør, sier Sundtoft.

Listen nedenfor viser klimapunkter fra regjeringsplattformen som er gjennomført, samt punkter der grepene som sikrer gjennomføring allerede er på plass. 

Oppfølgingspunkt fra regjeringsplattform

Ansvarlig departement

Status

Fase ut fossil oljefyring som grunnlast i Statsbyggs eiendommer innen utgangen av 2016.

 KMD

Foreslår 15 mill. i 2015-budsjettet. Vil gjennomføres innen utgangen av 2016.

Innføre et skattefradrag for ENØK-investeringer i hjemmet

FIN

Innfører rettighetsbasert tilskuddsordning i 2015, som kan omdannes til et skattefradrag.

Øke fornybar kraftproduksjon i Norge og vurdere tilpasninger i ordningen med el-sertifikater

OED/FIN

Varslet gunstigere avskrivningsregler for vindkraft i budsjettet 2015.

Øke avkastingen fra fondet (fond for klima, fornybar energi og energiomlegging).

OED

Innskudd i fondet økes med 4,25 mrd kroner i hvert av budsjettårene 2014 til 2016, totalt 12,75 mrd kroner, utover det som følger av Klimaforliket.

Trappe opp klimaforskningen (styrke satsingen på forskning og miljøteknologi)

KD/OED/KLD

Langtidsplan for forsking ble lagt frem 8. oktober. Regjeringen foreslår blant annet å styrke øremerkede tiltak for å øke deltagelsen i Horisont 2020 med 115 millioner kroner i 2015.

Satse på forskning på fornybare energikilder

OED

Langtidsplan for forsking ble lagt frem 8. oktober, der miljøvennlig energi er sentralt.

Jobbe for å styrke EUs kvotesystem (EU ETS) som virkemiddel for å nå europeiske klimamål etter 2020.

KLD/UD

Har sendt norsk posisjon til EUs 2030-rammeverk på klima- og energi. Norge deltar på ministernivå i EUs uformelle ministermøter.

Videreføre Klima- og skogsatsingen med mål om langsiktige resultater.

KLD

Videreføres på minst samme nivå frem til 2020. Ny strategi utarbeidet på bakgrunn av uavhengig evalueringsrapport.

Trappe opp arbeidet for økte kommersielle investeringer i fornybar energi i fattige land, blant annet gjennom å styrke Norfund.

UD

Gjennomføres gjennom Ren energi for utvikling og Energi- og klimainitiativet (Energy+). I budsjettet ble 125 mill. kr. av den økte bevilgningen til Norfund øremerket investeringer innen fornybar energi.

Nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi

KLD

Regjeringen la frem en biogasstrategi 8. oktober. 10 mill. kroner i 2015-budsjettet.

Norge skal satse bredt på å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for CO2-håndtering og ha som ambisjon å realisere minst et fullskala anlegg for CO2-fangst og lagring innen 2020.

OED

I arbeid. Regjeringen har lagt frem en strategi for arbeid med CO2-håndtering i budsjettet for 2015. 227,5 mill. kroner til drift av teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). 65 mill. kroner til modifikasjon, vedlikehold og videreutvikling av TCM.
200 mill. kroner til forskings- og demonstrasjonsprogrammet CLIMIT.
125 mill. kroner til fullskala demonstrasjon i Europa.
96 mill. kroner til drift av Gassnova SF.
6 mill. kroner til diverse annet arbeid med CO2-håndtering.

Sørge for en forpliktende finansiering av viktige kollektivtransportløsninger i de største byene, fortrinnsvis gjennom å gi statlige investeringstilskudd som dekker 50 pst av kostnadene.

SD

I arbeid. Bevilget 70 mill til bymiljøavtaler. Det er også 25 mill til planlegging av Fornebubanen i 2015-budsjettet.

Videreføre avgiftsfordelene for nullutslippsbiler til 2017 og dagens unntak for veibruksavgift for alternative drivstoff til 2020.

FIN

El-bilfordelene videreføres i 2015-budsjettet.

Etablere en belønningsordning for sykkeltiltak og lokale trafikksikkerhetstiltak, blant annet skoleveier

SD

Gjennomført.

Tilrettelegging og koordinering for ekspressbusser i hver enkelt korridor

SD

Er omtalt i kollektivhandlingsplanen som ble lagt frem av SD september 2014. Bedre samordning med lokale ruter oppstart i 2014. Dialog om bedre holdeplasser i 2015.

Stimulere til bygging av innfartsparkering

SD

Er omtalt i kollektivhandlingsplanen som ble lagt frem av SD september 2014.  Det skal defineres stamnett og vurdere holdeplasser i løpet av 2014 og 2015.

Foreta en helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene for å stimulere til en mer moderne og miljøvennlig bilpark.

FIN

Det tas sikte på å kunne presentere gjennomgangen for Stortinget i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015.

Legge til rette for landstrøm for ferger og cruiseskip i flere havner.

 OED

Det kan søkes om støtte gjennom Enova.

Jernbane

 

Startet et arbeid med en jernbanereform. 17,7 mrd til jernbaneverket og 3,2 mrd til kjøp av persontransport med tog i 2015 budsjettet.

Grønn skattekommisjon

FIN

Kommisjonen er satt ned. Arbeid pågår.

Regjeringen vil vurdere opprettelse av et eget mandat innen fornybar energi med de samme krav til forvaltning som andre investeringer i SPU

FIN

I Meld. St.19 (2013–2014) om forvaltningen av Statens pensjonsfond ble det lagt opp til å øke investeringene innen fornybar energi gjennom å øke rammene for de miljørelaterte investeringsmandatene i SPU fra 20–30 mrd. kroner til 30–50 mrd. kroner. Stortinget sluttet seg til dette. I meldingen stod det at departementet vil starte et arbeid med å vurdere virkningene av å øke investeringene innen fornybar energi ytterligere, og at vurderingene vil baseres på at det stilles de samme krav til forvaltningen som andre investeringer i SPU.

En oversikt over klimatiltakene i Statsbudsjettet for 2015 finnes her

Til toppen