Europakommisjonen anslår svak, men gradvis bedring i arbeidsmarkedet

Rapport fra arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad, EU-delegasjonen

I EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialpolitikk i EU kan du lese at Europakommisjonens makroanslag viser at en moderat vekst gjennom det kommende året vil følges av en gradvis bedring i arbeidsmarkedet, både når det gjelder økt sysselsetting og nedgang i arbeidsledigheten.

Foto: Morguefile.com

I EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialpolitikk i EU kan du lese at Europakommisjonens makroanslag viser at en moderat vekst gjennom det kommende året vil følges av en gradvis bedring i arbeidsmarkedet, både når det gjelder økt sysselsetting og nedgang i arbeidsledigheten.

Utviklingen varierer likevel betydelig mellom medlemslandene. Flere land har fortsatt en svekkelse i sine arbeidsmarkeder. Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad rapporterer.

Det italienske formannskapet for 2. halvår 2014 har vekst og sysselsetting som sin viktigste prioritering. Innen arbeids- og sosialpolitikken legger det italienske formannskapet vekt på en inkluderende økonomisk vekst. Formannskapet vil derfor fokusere på det følgende: bekjempe fattigdom, gjenopprette humankapitalen, motstand mot asymmetriske sjokk i økonomien, og viktigheten til den sosiale økonomien.

Det er blitt vedtatt å etablere et nettverk for å styrke samarbeidet mellom arbeidsmarkedsetatene, blant annet for å bidra inn til EU2020-strategien. Det er fortsatt en rekke utestående spørsmål til et forslag om styrking av etatenes tjenester for mobilitet av arbeidskraft, EURES. Også forslaget om etablering av en europeisk plattform for å bekjempe svart arbeid må det forhandles videre om til høsten.

Europakommisjonen presenterte 6. juni en meddelelse om et nytt strategisk rammeverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2014-2020. Dette skal gjennomgås i 2016 i lys av resultatene av det omfattende evalueringsarbeidet av EUs direktiver på arbeidsmiljøområdet under REFIT-programmet (Regulatory Fitness and Performance programme), samt midtveisevalueringen til EU2020-strategien.

Håndhevingsdirektivet til direktiv om utsendte arbeidstakere er blitt vedtatt. Dette følger det kompromisset som det ble politisk enighet om i desember i fjor etter lang tids dragkamp.

Europakommisjonen presenterte 2. juli en meddelelse om å utnytte jobbskapingspotensialet til den grønne økonomien, blant annet som oppfølging til sysselsettingspakken fra 2012. Det italienske formannskapet arrangerer et felles uformelt møte mellom miljøvernministre og arbeidsministre for å diskutere temaet.

Sammenliknet med første kvartal 2013 økte sysselsettingen med 0,2 prosent i euroområdet og med 0,7 prosent i EUs 28 medlemsland. Sysselsettingsraten for aldersgruppen 20-64 år lå ved årsskiftet på om lag 68,6 prosent, godt under målet på 75 prosent for 2020. I medlemslandene stod arbeidsledigheten på 10,4 prosent i april 2014 sammenliknet med 10,9 prosent på samme tid året før. I april 2014 var det registrert en ledighet blant unge på 22,5 prosent i medlemslandene, ned fra 23,6 prosent i april 2013.

Les hele rapporten her.

Til toppen