Fikk innspill til ny folkehelsemelding

Regjeringen vil satse på psykisk helse, aktive eldre og helsevennlige valg i ny stortingsmelding om folkehelse.

17. september arrangerte Helse- og omsorgsdepartementet og KS innspillsseminar til meldingen. Over 200 deltakere fra kommuner, offentlige etater, frivillige organisasjoner og næringslivet deltok på seminaret.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, områdedirektør i KS Helge Eide, professor emeritus Per Fugelli, direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg og seniorforsker ved Frischsenteret Ole Røgeberg, holdt innlegg i plenum. I plenumsesjonen var det flere som fremhevet viktigheten av bedre kunnskap og evaluering av hvilke folkehelsetiltak som virker.

Les statsrådens innlegg

Les innlegget til områdedirektør i KS Helge Eide
Les innlegget til direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg
Les innlegget til seniorforsker ved Frischsenteret Ole Røgeberg

Ønsker du å gi innspill til arbeidet med stortingsmeldingen kan du gjøre det på http://folkehelsemelding.regjeringen.no/ til 15. oktober.

Tre satsingsområder

Etter plenumssesjonen var det tre parallelle sesjoner der deltakerne kom med innspill til de tre satsingsområdene – psykisk helse, aktive eldre og helsevennlige valg.

Regjeringen vil likestille psykisk helse med fysisk helse. I sesjonen om psykisk helse ble barn og unge viet særlig oppmerksomhet. Flere pekte på betydningen av tverrsektorielt arbeid, barnehager og skoler av god kvalitet og at en inkluderende skole gir mindre mobbing og bedre læring. Det var også flere som viste til hvordan diskriminering, utenforskap og utstøting bidrar til å skape psykiske helseproblemer. Inkludering i sosiale fellesskap er helt avgjørende - gjennom hele livet.

Vi blir flere eldre og vi lever lengre. Årene mellom 60 og 90 år er en tredjedel av livene våre. Å legge til rette for at eldre kan stå lengre i arbeidslivet og delta i samfunnet er derfor en viktig del av regjeringens satsing på folkehelse. Nettopp betydningen av å være med i samfunns- og arbeidsliv eller aktiv i sosiale sammenhenger ble fremhevet av deltakerne på sesjonen. Det ble også trukket frem gode eksempler på seniorpolitikk i arbeidslivet og på hvordan en kan tenke nytt slik at eldre kan jobbe lenger.

Vi får mer kunnskap om hva som påvirker adferden og de valgene vi tar, og det gir et potensiale til å dulte folk til å ta sunnere valg. Flere på sesjonen om helsevennlige valg fremhevet at arkitektur og byplanlegging er viktig for å legge til rette for gode møteplasser i lokalsamfunnet og aktivitet i hverdagen. Innovasjon og samarbeid med matvareindustrien for å få sunnere produkter i butikkene ble også diskuterte. Vi må tilrettelegge samfunnet vårt på en måte som gjør det lettere for alle å ta de sunne valgene i hverdagen, det vil også bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller.

Til toppen