Forenkling og effektivisering av plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner legger i dag frem forslag til enklere regler for plan- og byggesaker. Forslagene vil bidra til mindre byråkrati og bedre forutsigbarhet i byggesaker. Dette vil skape en enklere hverdag for næringsliv, kommuner og folk flest.

Et viktig formål med forslagene som nå skal behandles av Stortinget, er å effektivisere byggesaksprosessene. Regjeringen foreslår at det ikke lenger skal være nødvendig med kommunal saksbehandling av garasjer eller uthus inntil 50 kvadratmeter som er i samsvar med plan og regelverket ellers. Forslaget betyr at den enkelte byggherre får større ansvar for å avklare at tiltaket er i samsvar med regelverket.

- Kommunene skal slippe å bruke så mye ressurser på slike saker. Disse sakene utgjør i dag ca. 20 prosent av kommunenes byggesaker, og folk betaler også store summer i saksbehandlingsgebyr. Forslaget vil derfor bety mindre arbeid for kommunen og mindre byråkrati for innbyggerne, sier Jan Tore Sanner.

Regjeringen foreslår også nye tidsfrister for kommunens saksbehandling. For byggeprosjekter som folk selv kan stå ansvarlig for, foreslås det nå at kommunen må behandle søknaden innen 3 uker selv om nabo har protestert. Dette vil bety at tillatelse regnes som gitt i de saker hvor nabo har protestert, og hvor kommunen ikke overholder fristen. Regjeringen foreslår også  å innføre tidsfrist på 12 uker for kommunens behandling av byggesaker som krever dispensasjon fra plan. Hvis kommunen går over denne fristen, vil dette føre til at de må redusere byggesaksgebyret.

Andre forslag om forenklinger omfatter blant annet begrensning av naboens mulighet til å klage på forhold som er tidligere avgjort i byggesaken. Dagens lov åpner for at det kan fremmes klager i flere stadier i en byggesak.

- Slike unødige omkamper går ut over effektivitet, økonomi og forutsigbarhet for de som skal bygge. Å innføre begrensninger av klageadgangen på forhold som er tidligere avgjort i byggesaken, er derfor viktig for å gjøre byggesaksprosessen raskere og mer forutsigbar, sier Sanner

De foreslåtte forenklingstiltakene vil samlet sett føre til mindre byråkrati, mer likebehandling og mer forutsigbare prosesser.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon 22 24 25 00.

Til toppen