Forenkling og mindre byråkrati for frivillige innsamlingsorganisasjoner

Regjeringen vil forenkle regelverk og byråkratiet for organisasjonene og foreslår å fjerne lov om registrering av innsamlinger og heller legge til rette for økt bruk av Frivillighetsregisteret.

Høringssaken

- Forenkling er ett av regjeringens hovedsatsingsområder. Vi fjerner nå en lov som har vist seg å ikke fungere og som rammer innsamlingsorganisasjonene på en uheldig måte, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Innsamlinger til frivillige organisasjoner bidrar til å finansiere en rekke ulike formål og aktiviteter, og styrker organisasjonenes selvstendige stilling i samfunnet. Regjeringen vil gi frivilligheten bedre vilkårer og bidra til at den kan vokse frem nedenfra og utvikle seg på egne premisser.

- Vi vil støtte opp under det arbeidet innsamlingsorganisasjonene gjør for å bygge tillit hos giverne. For å bidra til økt åpenhet og tilgang på informasjon om organisasjonenes innsamlingsarbeid foreslår vi å ta i bruk Frivillighetsregisteret, sier kulturministeren.

Frivillighetsregisteret ble opprettet etter ønske fra frivillig sektor og er et register i vekst. Det er en overordnet målsetting at innrapportering av data til Frivillighetsregisteret skal være enklest mulig for organisasjonene og at data fra registeret i større grad skal bli benyttet av forvaltningen og andre.

Forslagene fra departementet er sendt på høring med frist 21. november 2014.

Til toppen