Foreslår lovendringer som følge av ny uføretrygd

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ny uføretrygd i folketrygden skal innføres fra 2015. Regjeringen la 11.april fram forslag til enkelte tilpasninger i folketrygdloven og i samordningsreglene.

 

Ny uføretrygd i folketrygden skal innføres fra 2015. Regjeringen la 11.april fram forslag til enkelte tilpasninger i folketrygdloven og i samordningsreglene.

-Lovforslagene innebærer enklere regler i folketrygden og nødvendige tilpasninger i samordningsreglene. I tillegg følger Regjeringen opp Sundvolden-erklæringen ved å foreslå levealdersjustering av uføres alderspensjon på lik linje med øvrige pensjonister, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Ny uføretrygd ble vedtatt av Stortinget i desember 2011, og skal etter planen innføres fra 1. januar 2015. Det er også vedtatt ny uførepensjonsordning i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene som skal tre i kraft fra samme tidspunkt. Innføringen av ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon gjør det nødvendig med enkelte ytterligere tilpasninger i regelverket.

Dette er hovedpunktene i forslagene:

  • Det blir enklere og mer forutsigbare regler om fastsetting av inntekt før uførhet.
  • Gifte og enslige får samme minsteinntekt før uførhet på 3,4 G.
  • Oppheving av særbestemmelsene om uføretrygd til hjemmearbeidende.
  • Gjenlevendefordelen i folketrygdens uføreytelse videreføres midlertidig, som et eget gjenlevendetillegg i uføretrygden.
  • Forenkling og harmonisering av reglene om reduksjon av ytelser under opphold i institusjoner under statlig ansvar, og bortfall av ytelser under straffegjennomføring i kriminalomsorgens anstalter.
  • Forenkling av minsteytelsen til alderspensjonister der ektefellen mottar uføretrygd.
  • Uføre født etter 1947 skal ikke gis skjermingstillegg i alderspensjonen.
  • Justering av samordningsregler for personer med ny uføretrygd.