Forhåndsrapport: Møtene i Eurogruppen 13. og Ecofin 14. oktober 2014

Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Astrid Erlingsen, EU-delegasjonen

Møtene i Eurogruppen og Ecofin vil i hovedsak dreie seg om skatt, strukturpolitikk som kan bidra til økt økonomisk vekst og enkelte problemstillinger knyttet til bankunion. På skattesiden vil Ecofin søke å oppnå politisk enighet om obligatorisk automatisk utveksling av skatteopplysninger samt diskutere energiskatt.

EUs finans- og økonomiministre møtes i Luxembourg 13. og 14. oktober. Arkivfoto: European Union

Både Eurogruppen og Ecofin vil drøfte tiltak for å fremme investeringer på fellesskapsnivå og i medlemslandene. Dette er bidrag til å øke effektiviteten av statsbudsjettets utgiftsside.

Eurogruppen 13.10.2014

Basert på orientering 6.10. av formann Thomas Wieser i Den økonomiske og finansielle komiteen (EFC)

De viktigste sakene:

 • Hvordan kan investeringsnivået i euroområdet, som er 20 pst. lavere enn før finanskrisen, økes for å bidra til økt økonomisk vekst. Diskusjonen vil bli todelt: a) elementene i tiltakspakke på EU-nivå for økte investeringer med utgangspunkt i foreløpig rapport fra Kommisjonen/Den europeiske investeringsbanken, og b) hvordan kan medlemslandene legge til rette for økte investeringer (forenkle regelverk, tilgang til finansiering mv).

 • Erfaringene med styringsredskapene i samordningen av den økonomiske politikken: Det europeiske semesteret og landspesifikke anbefalinger.

 • Kypros: Eurogruppen vil igjen drøfte om landet har fulgt opp påleggene fra troika-besøket i juli slik at nye lån kan utbetales. Per i dag gjenstår en problemstilling knyttet til det legale rammeverket for restrukturering av privat gjeld.

 • Hellas: En foreløpig diskusjon av resultatene fra troikaens femte gjennomgang, som har som hovedmål å kartlegge den faktiske budsjettgjennomføringen i 2014 og planene for 2015.

 • Eurogruppen vil som vanlig ha en drøfting av medlemslands budsjetter når det foreligger ny informasjon. Denne gang vil gruppen sannsynligvis drøfte det fortsatt for store underskuddet i det franske budsjettforslaget for 2015, som legger opp til utsettelse med ytterligere to år med å bringe underskuddet under målet om 3 pst. av BNP. Frankrikes og Hellas’ budsjettforslag for 2015 og gjennomføringen av 2014-budsjettene vil bli foretatt sammen med øvrige lands budsjettforslag i et senere møte i Eurogruppen, basert på innstilling fra (den nye) Kommisjonen medio november.

 • Forberedelse av Eurogruppeformannens muntlig innlegg om blant annet den økonomiske situasjonen, finanspolitikken og arbeidet med å øke investeringene under EU-toppmøtet 23.-24. oktober.


Ecofin 14.10.2014

To skattesaker er satt på agendaen:

 • Det første gjelder av endringer i direktivet om administrativt samarbeid på skatteområdet. Målet er å oppnå politisk enighet om endringsforslaget fra 2013 med etterfølgende justeringer. Forslaget går ut på at skatterelevante opplysninger i økende grad skal utveksles automatisk mellom statene, og flere typer opplysninger enn tidligere skal omfattes. Sammen med de allerede vedtatte utvidelsene av sparedirektivet, som også øker plikten til informasjonsutveksling, skal endringene til sammen sikre samsvar med den nye globale standarden for automatisk informasjonsutveksling vedtatt av OECD.

  På forhåndsbriefingen i Rådet 8. oktober, uttalte det italienske formannskapet v/ambassadør Stefano Sannino at det burde være mulig for finansministrene å oppnå politisk enighet om endringene. Planen er at endringene skal tre i kraft fra 2015. Østerrike og Luxembourg har hittil vært skeptiske, men kan ifølge Sannino maksimalt oppnå at ikrafttredelsen for dem utsettes med ett år. Han understreket imidlertid at en slik utsettelse var en «worst case scenario». Enkelte ytterligere utvidelser av informasjonsplikten i dette direktivet er planlagt iverksatt fra 2017.

 • Den andre saken gjelder foreslåtte endringer i energiskattedirektivet. Dette er kun satt opp som orienteringspunkt, og hensikten er å ha en «intention debate». Hovedpoenget med endringene er å bringe direktivet mer i samsvar med EUs energi- og klimamålsetninger, og minimumssatsene skal justeres.

  Det ryktes at man nå står bom fast i forhandlingene. I tillegg til å være uenige om minimumssatsene, man uenige om hvor mye de ulike komponentene skal vektlegges. Det kreves som kjent enstemmighet for å vedta skattelovgivning. Dersom man nå ikke lykkes med å komme videre i prosessen, vil det sende et meget negativt signal ut til dem som forventer handlingskraft fra EU på klimaområdet.

  Det italienske formannskapet har foreslått at alle ministrene skal spørres direkte om de fremdeles ønsker endringsdirektivet eller ikke. Kommisjonen støtter formannskapets innsats, men advarer om at et direkte spørsmål til finansministrene, vil kunne få dem inn på tanken om å innføre et direktiv med et helt annet innhold.

 • På direkte spørsmål fra salen om den finansielle transaksjonsavgiften (FTT) ville bli diskutert i marginen av ECOFIN-møtet, svarte ambassadør Sannino ganske enkelt «Nei».

 • Ecofin ventes også å ha en diskusjon tiltak for å fremme investeringer i EU (investeringer i f.eks. i forskning, utvikling, innovasjon, den digitale økonomien, infrastruktur og miljø) som et bidrag til det mer omfattende arbeidet med å øke offentlige budsjetters effektivitet og strukturelle reformer generelt.

 • Ecofin vil ha en ny diskusjon om kredittinstitusjoners bidrag til finansieringen av det felles krisehåndteringsfondet, som skal etableres som en del av bankunionen.


Til toppen