Forlengede konstitusjoner og midlertidig beskikkelse i politi og lensmannsetaten

Arbeidet med oppfølgingen av politianalysen er omfattende. Justis- og beredskapsdepartementet har derfor besluttet at politimestre fortsatt bør konstitueres inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.

Embetene som politimestre og særorgansjefer har på grunn av arbeidet med politianalysen blitt kunngjort som konstitusjoner med varighet frem til og med 31. desember 2014. Dette med bakgrunn i at politianalysen har vurdert politidistriktstrukturen slik at en ikke skal komme i en situasjon med et visst antall overtallige politimestre dersom oppfølgingen av politianalysen resulterer i en reduksjon i antall politidistrikter.

Følgende som tidligere er konstituert etter offentlig kunngjøring, har fått sine konstitusjoner/beskikkelse forlenget:

 • Konstitusjonen av konstituert politimester Trond Prytz i Nord-Trøndelag politidistrikt forlenges fra den tid Politidirektoratet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 30. juni 2015.
 • Konstitusjonene av følgende konstituerte politimestere forlenges fra den til Politidirektoratet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015
  • Ronny Iden i Sogn og Fjordane politidistrikt
  • Hugo Henstein i Midtre Hålogaland politidistrikt
  • Steinar Langholm i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
  • Morten Daae i Vestfinnmark politidistrikt
  • Bjørn Erik Vandvik i Romerike politidistrikt
  • Arnstein Nilssen i Nordmøre og Romsdal politidistrikt
 • Den midlertidige beskikkelsen av sjef for Kripos, Ketil Haukaas, forlenges fra den tid Politidirektoratet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.

 

 

Til toppen