Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fornying og forenkling for bedre innovasjon

Regjeringen tar nå en gjennomgang av organiseringen av Innovasjon Norge. Målet er å gjøre Innovasjon Norge mer effektiv og enklere for kundene.

– Innovasjon Norge har ett hovedstyre, 15 regionale styrer, 20 eiere, 42 oppdragsgivere og 130 styremedlemmer. Alle er med og setter premissene. Her er det rom for forenkling. Vi vil gi hovedstyret et klarere mandat til å innrette virksomheten til beste for kundene og verdiskapingen, sier næringsminister Monica Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å gjøre endringer i lov om Innovasjon Norge. Målet er å gi bedre rammer for eierstyringen, for forvaltningen av selskapet og for utviklingen av Innovasjon Norge som organisasjon. Styret i selskapet bør ha handlingsrom til å innrette kundekontakt, saksbehandling og beslutningssystem til det beste for etablerere, bedrifter og selskapets måloppnåelse. Det tilsier fjerning av dagens detaljerte føringer om intern beslutningsstruktur og regionale styrer. Samtidig som styrets handlingsrom øker, legges det opp til at selskapet i større grad blir ansvarlig for egne forpliktelser.

– Regjeringen har som mål at Norge skal være blant Europas mest innovative land. Innovasjon Norge er vårt fremste redskap for å skape innovasjon og fremtidens arbeidsplasser. Men vi må forenkle, sier Mæland.

I dagens eierstruktur har staten 51 prosent eierskap. Fylkeskommunene og Oslo kommune eier 2,6 prosent hver. Jevnlig eieroppfølging er ressurskrevende. Strukturen innebærer mye koordinering mellom eierne og i ytterste konsekvens, behandling i 20 politisk styrte organisasjoner. Departementet ønsker høringsinstansenes syn på om vi kan forenkle rammene rundt den jevnlige eieroppfølgingen. I høringsforslaget legger departementet opp til høring av tre alternative eierstrukturer; dagens eierstruktur, delt eierskap mellom staten og to fylkeskommuner, og ett alternativ hvor staten eier alene.

Regjeringen vil fortsette utviklingen av virkemiddelapparatet også i bredere forstand. I dag har vi ikke tilfredsstillende oversikt over hvilke kommunale, regionale, nasjonale og internasjonale næringsrettede virkemidler som finnes, eller hvor effektive disse er. Derfor starter vi i høst opp et forskningsprosjekt som skal gi oss informasjon om innovasjonseffekten av ulike virkemidler. Vi vil også se på muligheten til å sammenligne effekten av ulike virkemidler opp mot hverandre. Dette er et krevende, men nødvendig arbeid for å forenkle og forbedre virkemidlene for innovasjon i norsk næringsliv.

Du finner høringen her.

Til toppen