Friluftslivets år 2015 – søk om midlar til tiltak

Regjeringa gjennomfører Friluftslivets år i 2015. Gjennom denne nasjonale satsinga vil det blir arrangert mange aktivitetar over heile landet, der friluftsliv får auka merksemd.

Regjeringa gjennomfører Friluftslivets år i 2015. Gjennom denne nasjonale satsinga vil det blir arrangert mange aktivitetar over heile landet, der friluftsliv får auka merksemd.

Regjeringa la fram ein nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv i august 2013. Mål­settinga er at fleire skal utøve friluftsliv jamleg, spesielt i eige nærmiljø. Strategien legg difor opp til auka bruk av by- og tettstadsnære landbruksområde til friluftsliv. Det vil også bli satsa meir på kultur­minner som opplevingsverdi og motivasjonsfaktor i friluftsliv.

Friluftslivets år 2015 er forankra i den nye strategien. I samband med dette har Regjeringa oppretta ei eiga tilskotsordning for friluftslivstiltak som skal bidra til å markere året.

Landbruket – ein viktig arena for friluftsliv
Landbruksareal er ein del av nærmiljøet for mange, både i form av jordbrukets kulturlandskap og skog. Landbruksareala er viktige frilufts­område, og det er viktig å ta vare på grøn­struktur, ferd­­sels­­vegar og det tettstadsnære kulturlandskapet.

Landbruksareala er ein del av nærmiljøet for mange og viktige friluftsområde.
Landbruksareala er ein del av nærmiljøet for mange og viktige friluftsområde. (Foto: LMD)
Til toppen