Gjør endringer i viltloven for en mer effektiv og human jakt

Stortinget har vedtatt enkelte endringer i viltloven, ut fra hensynet til human jakt.

Stortinget har vedtatt enkelte endringer i viltloven, ut fra hensynet til human jakt. Endringene innebærer blant annet at det blir adgang til å bruke kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt, og ved avliving av vilt som er fanget i felle. Videre blir det adgang til å bruke motorbåt ved ettersøk av påskutt sjøfugl, og utvidet adgang til å bruke kunstig lys ved åtejakt på rødrev. Adgangen til å bruke kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt og motorbåt ved ettersøk av påskutt sjøfugl, kombineres med en varslingsplikt for jegeren. Lovendringene vil tre i kraft 1. juni 2014.

- Lovendringene vil styrke dyrevelferden og gi en mer effektiv jakt.  Under høringen av endringsforslagene har et stort flertall vært positive til disse endringene, og et samlet Storting sluttet seg til forslagene. Jeg er glad for at forslagene nå kan tre i kraft, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Lovendringene innebærer at Klima- og miljødepartementet kan gi forskrift som åpner for bruk av kunstig lys også i enkelte andre tilfeller.

Videre er det foretatt enkelte endringer i naturmangfoldloven og andre lover, for å klargjøre rettstilstanden og rette opp feil. En av endringene innebærer at et forbud mot unødig jaging av vilt tas inn igjen i lovgivningen. 

- Jeg ser det som viktig ut fra hensyn til dyrevelferd at forbudet mot unødig jaging nå er forankret i naturmangfoldloven, sier Sundtoft.

Forbudet fantes tidligere i viltloven, men falt ut ved en feil da naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009.

Til toppen