Gode løsninger for å øke fengselskapasiteten

Adresseavisen, 18. september

Nylig kom det frem at justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) har tatt initiativ overfor nederlandske myndigheter til å leie fengselskapasitet. Etter at nyheten ble kjent har det blitt fremsatt ulike juridiske og praktiske innvendinger mot en slik løsning, skriver statssekretær Brein-Karlsen i innlegg i Adresseavisen.

Nylig kom det frem at justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) har tatt initiativ overfor nederlandske myndigheter til å leie fengselskapasitet. Etter at nyheten ble kjent har det blitt fremsatt ulike juridiske og praktiske innvendinger mot en slik løsning, blant annet gjennom lederartikler i enkelte aviser.

Et viktig bakteppe for det nevnte initiativet er at Norge fortsatt har en soningskø som teller rundt 1300 personer. Dette som følge av for lav utbygging av fengselsplasser og ingen vedtak om bygging av nye fengsler de siste årene. Det er også store problemer med å stille varetektsplasser tilgjengelig for politiet. I tillegg er mange fengsler gamle og må gjennomgå massivt vedlikehold for i det hele tatt å kunne brukes. Dette er arven vi ble overlatt av rødgrønne regjeringen.

Denne situasjonen synliggjør behov for raske og gode løsninger. Nettopp derfor har vi kontaktet internasjonale samarbeidspartnere. Dersom vi får på plass en avtale om å leie fengselsplasser i Nederland, vil det raskt øke fengselskapasiteten uten at det er nødvendig med store investeringer og lang byggetid.      

En slik leieavtale vil omfattes av norsk lov, noe som betyr at situasjonen for de innsatte ikke blir særlig endret selv om soningsplassene fysisk er plassert i Nederland.

Noen har påstått at innholdet i soningen blir dårligere, at familiene mister kontakten med de innsatte og at permisjon blir problematisk. Slike innvendinger gjør seg gjeldende for innsatte som skal tilbakeføres til det norske samfunnet, og vi har derfor tatt hensyn til det. En stor gruppe av de som eventuelt skal sone i Nederland vil imidlertid være utenlandske statsborgere som skal utvises etter endt soning. Hensynene vil således ikke veie like tungt for dem.

I likhet med Norge har også Nederland tilrettelagt for aktivitet i sine fengsler, noe som skal bidra til at de innsatte får et enklere møte med samfunnet når de løslates. Dette tilbakeføringsarbeidet vil bli gjort tilgjengelig for innsatte fra norske fengsler som skal sone der. For familier er fengselsopphold som oftest problematisk uansett hvor det skjer. De innsatte har restriksjoner og i noen tilfeller soner den innsatte langt borte fra egen familie. Det gjelder allerede innenfor Norges landegrenser. At noen soner i Nederland gjør ikke nødvendigvis avstanden til familien større – det kan faktisk være tvert om.