Godkjenner detaljregulering for Youngstorget 3

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Oslo bystyres detaljregulering for Youngstorget 3. Det åpner for planene om hotell med forretning og bevertning i 1. etasje i gården ved siden av Folketeaterbygningen.

Oslo bystyres vedtak innebærer at eksisterende bygg tillates revet og erstattet med et nybygg med tilsvarende volumer som opprinnelig bygård og Youngstorget 1. Planen legger til rette for et bygg med hotell og utadrettet virksomhet som forretning og bevertning i 1. etasje.

- Oslo kommune har laget et balansert alternativ mellom utbyggerinteressene og det viktige kulturmiljøet rundt Youngstorget. Jeg er derfor glad for at Riksantikvaren har snudd i denne saken, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Statsråden er også glad for at Riksantivaren i sitt brev viser til signaler fra departementet om at hensynet til lokaldemokratiet i større grad skal vektlegges i plansaker.

Det godkjente planalternativet gir nybygget en ramme som sikrer at skalaen og symmetrien på hver side av Folketeaterbygningen blir bevart, og gir bedre utnyttelse av byens knappe tomtearealer enn å tilbakeføre bygget til opprinnelig utseende.

 

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 20


 

Til toppen