Godkjenner plan for flere boliger i Flesberg

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner godkjenner kommuneplan for Flesberg kommune. Departementet tar ikke innsigelsene til følge.

Det betyr at Flesberg kommune kan legge til rette for flere boliger i området. I kommuneplanen er det avsatt boligområde for 10 nye tomter på Kvear – cirka 12 kilometer fra Kongsberg sentrum.

- Vi legger nå til rette for at Flesberg kan tilby flere attraktive tomter slik at folk kan bli boende i kommunen, sier kommunal- og moderniseringsminiser Jan Tore Sanner.

Statens vegvesen og Fylkesmannen i Buskerud fremmet innsigelser mot planene om boligfeltet på Kvear, begrunnet i at lokaliseringen var i strid med rikspolitiske retningslinjer.

Departementet mener at boligutviklingen i utgangspunktet skal skje i og nær eksisterende tettsteder, men at byggeområdet på Kvear kan godkjennes fordi det ikke vil gi vesentlige virkninger for de trafikkmessige forholdene og tettstedsutviklingen i området.

- Jeg har lagt vekt på lokaldemokratiet og kommunens vilje til å finne gode løsninger, sier Sanner.

Videre hadde fylkesmannen fremmet innsigelse mot at kommuneplanen ikke godt nok tok vare på områdene langs vassdrag, innsjøer og vann. Fylkesmannen rettet innsigelser mot flere bestemmelser i kommuneplanen og mente disse ikke tok nok hensyn til friluftsliv, natur og landskapet langs sjøer og vassdrag i Flesberg.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er her ikke enig i fylkesmannens vurdering. Departementet mener at Flesberg kommune i stor nok grad har tatt vare på strandsonen langs sjøer og vassdrag i sin kommuneplan. Kommunen har laget kommuneplanbestemmelser som sikrer hensynet til friluftsliv, natur og landskap langs sjøer og vassdrag ved behandling av enkeltsaker.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.  

Til toppen